Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

1. Bestuur
2. Agenda
3. Geschiedenis
4. Was wafelen

1. Bestuur de Bijenvrienden Herentals

 

Erevoorzitter

 
Denis Van Turnhout

Geelseweg 3

2250 Olen

014 221 118

denis2

Voorzitter
AVIB verantwoordelijke selectiewerkgroep

Harry Daems

Heivelden 14

2260 Westerlo

0474 641 909
har.daems@skynet.be

harry2

Penningmeester 

Secretaris

Willy Willems

Heerle 42

2275 Poederlee

014 552 031
willywillems62@hotmail.com

willy2

 Werkend bestuurslid

Eddy Mannaerts

Honingstraat 32

2250 Olen

0479 431 868
eddy.mannaerts20@telenet.be

eddy2


AVIB verantwoordelijke Bestuivingscommissie en voorzitter Commissie Gezondheid

Dré Aerts

Roerdompstraat 21

2440 Geel

0479 284 141
dre.aerts@live.be

dre2

Werkend bestuurslid

Walter Huybrechts

Poederleeseweg 63A

2275 Lille

014 556 787 / 0477 323 314
huybrechts.w@skynet.be

walter 

Werkend bestuurslid

Frans Van Hoef

Leyse Hoevestraat 25

2260 Tongerlo

014 540 331
vanhoef2000@yahoo.fr

frans

2. Agenda 2016 De Bijenvrienden Herentals vzw

Datum

Onderwerp / Locatie

Lesgever / verantwoordelijke

29 januari 2016

Voordracht:
Mijn Bedrijfsmethode
19:30-21:30 u

Den Boskant, Boskant 1,2250 Olen

 

Dirk Cristael

27 februari 2016

Voordracht:
Wasbehandeling en wafelen.
09:00-12:00 u

Den Boskant, Boskant 1,2250 Olen

 

Harry Daems

20 maart 2016

Demo les: 
Voorjaarsonderzoek.
9:30-11:30 u

Bijenhal: Geelseweg 3, 2250 Olen

 

Denis Van Turnhout

 

24 apri 2016

Voordracht:
Zintuigen van de bij
9:30-11:30 u

Den Boskant, Boskant 1,2250 Olen

 

Rudy Hendrickx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2016

Ledenfeest

Den Boskant, Boskant 1,
2250 Olen

 

het bestuur

3. Geschiedenis De Bijenvrienden Herentals


Volgende tekst komt uit een oud schriftje gevonden in het archief van de Bijenvrienden Herentals en moest waarschijnlijk dienen als nieuwjaarstoespraak van de toenmalige voorzitter Woestenborghs voor zijn leden van de gilde in het jaar 1940. Hij schetst hierin de toestand van de bijenteelt in de Kempen op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Verder overloopt hij de eerste 7 jaren van onze vereniging. De tekst is letterlijk overgenomen:
De Bijenteelt in de Kempen werd reeds vroeg beoefend, de bieënhouderij was slechts een nevenbedrijf bij de heideboeren, als zoodanig ging het houden van bijen van vader op zoon over zonder dat de een of de ander zich bekommerde om opbrengst of nut er van. De bijenkorven stonden ergens in een verlaten hoek van den hof, dikwijls weinig beschut tegen zon of wind, in het najaar werden de zwaarste gedood en de rest werd veelal aan hun lot overgelaten. Stilaan kwam er toch leven in het bedrijf, het reizen naar de slooren (Grimbergen en omliggende), naar de heide te Postel bracht goede uitslagen. Toch waren er reeds bij onze oude bieboeren fijne imkers, mannen die het bedrijf flink onder de knie hadden. De honing werd als vezoetingsmiddel gebruikt, de was werd door de kerken verbruikt (kaarsen,licht). Omstreeks de jaren 1840 kwam er verandering en begon men de bijenhouderij heel anders te bezien, dit vak kon wel eens een flinke bijverdienste brengen. Eerst de E.H. De Ridder, onderpastoor te Herentals, later de H.H. Sterkens, Mees, E.H. Haerens, Silvain Bulkens, Leisen wekten door woord en geschrift belangstelling voor het bijenhouden. Waar er aanvankelijk steeds met vaste bouw werd geimkerd begon men nu met het losse stelsel en werd de grondslag gelegd voor de moderne bijenteelt.
Er werden afdelingen gesticht te A. Oolen, Casterlé enz. voordrachten werden gegeven waarin bijzonder het losse stelsel werd besproken en aanbevolen. Een tijdschrift werd door de E.H. De Ridder uitgegeven; doch na eenige jaren bestaan verdween het, wellicht bij gebrek aan belangstelling. Het grootste deel van het publiek waaraan het werd geschreven kon bijna niet lezen. Door de H. Sterkens werd het boek "De Practische Imker" geschreven dat een flinke bijval had en nu nog door menig bijenhouder wordt ingekeken. Het bijenboek van de H. Leisen meer op moderne leest geschoeid en meer uitgebreid dan het eerst bekwam een geweldig sukses. Reeds 25 Jaar bestaat de vereniging van de Vlaamsche Bieënbond waar elke afdeeling in de Kempen is bij aangesloten, het verstrekken van accijnsvrije suiker voor de bijen bracht de bijenteelt weer een trap hoger in bloei.
De afdeling Herentals werd in 1933 gesticht, voordien was er in geschiedenis van Herentals niets te vinden dat er op wees of er ooit in deze plaats een bijengilde had bestaan. Met 10 leden werd begonnen.
In 1934 werden 54 kassen 65 korven verzekerd en 1200 kg suiker besteld, 2 voordrachten werden gegeven door de H. Mertens.
In 1935 waren er 18 leden, met 70 kasten en 83 korven, een voordracht werd gegeven door de H. Mertens.
In 1936 waren reeds 20 leden en werden 116 kassen en 84 korven verzekerd. Dit jaar werden 3500 kg suiker besteld en namen we deel aan de tuinbouwtentoonstelling te Herentals waar de H. Leisen eene voordracht gaf over het gebruik van honing. Door de gilde werden op de tentoonstelling zelf 1000 brochures over het gebruik van honing verspreid en ook een abonnement op het Hollandsche tijdschrift St. Ambrosius genomen om de leden gelegenheid te geven zich een gedacht te geven over de Bijenteelt in Nederland.
In 1937 was het ledental 23 waarvoor 106 kasten en 122 korven werden verzekerd. 5300 kg suiker werden besteld. Door de H. Leisen werden er 2 en door de H. Mertens 1 voordrachten gehouden die allen flink werden bijgewoond.
In 1938 werden 110 kassen en 158 korven verzekerd, 5500 kg suiker werden besteld. Door de H. Vereijken werd eene voordracht gehouden. Er werd een kleine biblioteek ingericht in de schoot der gilde, werden aangekocht Het Bijenboek van Joustra, Bijenboek van de H. Leisen, Koninginneteelt van Frankenhuis met de jaargangen van St. Ambrosius die werden ingebonden.
1939 waren 24 leden 160 kassen, 152 korven werden verzekerd en kon slechts 2300 kg suiker bekomen worden. Voor de eerste maal had er in het land eene bijenmarkt plaats en dit door de zorgen van de H. Haerens, de H. Leisen waarbij onze gilde hun krachtig terzijde stond. 14 kassen, 54 korven waren aangevoerd en gingen voor hooge prijzen van de hand.
Als men bij dit overzicht den indruk krijgt dat het korven aantal nog zoo groot is dan komt dit omdat een der leden jaarlijks bijna 100 korven opkoopt en na den Winter verkoopt en deze korven steeds laat verzekeren. In de gilde zelf zijn zeer weinig korven bijna allemaal kasten. Wat de verhouding aangaat suiker verzekerde kolonies, dit gaat als volgt; niemand is verplicht zich te laten verzekeren maar door het stille aandringen en op het gevaar te wijzen van niet verzekerd te zijn door de schijver is er bekomen dat allen zich laten verzekeren.
Om de bijenteelt nog uit te breiden kan er volgens mij nog heel wat gedaan worden:
1) aanplanten van honinggevende planten,
2) in de scholen minstens eens per maand over het nut der bijen spreken en hunne voortbrengsels, dit ware toch in te losschen in de lessen over dierkunde, natuurkunde enz.
3) dat er in de landbouwavondscholen eeninge uren worden voorzien voor de bijenteelt te geven door mannen van het vak.
4) dat er door de geneesheeren het gebruik van honing meer zou aangeprezen worden (in gevallen waar het kan)
5) grootere afzetmogelijheid in normale tijd

Tot hier de toespraak van onze eerste voorzitter Woestenborghs aan het begin van WO II.

Verder werd er een kasboek bijgehouden en afhankelijk van de secretaris, jaarlijks een stand van zaken weergaf. 

1933: Bij de 10 leden zijn maar liefst 2 priesters en een broeder. Het lidgeld bedraagt 6 Bef.


1936: De firma Mees schenkt een slinger aan de vereniging.
Er is een bijententoonstelling waar onze bond hand en span diensten verleent. ‘Van Z.E.H. Haerens* voor de gilde Herentals om het meest te hebben bijgedragen tot het wellukken der tentoonstelling (bijen) de som van 125 Bef'.
Onze vereniging neemt een Jaarabonnement op het Hollandsch tijdschrift "Ambrosius" voor de som van 15 Bef.
*Z.E.H. Haerens: geboren te Herentals , opgegroeid in de bijenhal van E.H. De Ridder en het magazijn van de firma Mees was hij van kindsbeen af bieboer. Als Norbertijner monnik en bieboer zou hij later organisator zijn van nationale en internationale congressen en bijeenkomsten.


1938: Er wordt voor de eerste maal een gezamelijke heidereis georganiseerd. Ingekomen van de heidereis aan 3,25 fr per korf, kassen dubbel gerekend. 17 kassen en 26 korven (195 Bef). Betaalt voor vervoer der bijen naar de heide en terug naar huis (340 Bef). Staangeld op de heide (aan de boschwachter 25 Bef). Kilo honing voor de eigenaar der heide (17 Bef).
Batig saldo: 485,70 Bef.


1939: De eerste bijenmarkt in België gaat door in Herentals.
De heidereis is een succes en de imkers zijn met bijna dubbel zoveel volken opnieuw naar de heide vertrokken. Ingekomen van de leden die naar de heide hebben gerezen 2,75 fr per korf, groote kassen dubbel zooveel. 32 groote kassen= 176,00 fr, 41 korven en kleine kassen = 112,75 fr.


1940: In de ledenlijst is notie gemaakt dat sommige leden zijn gemobiliseerd.
Op 14.10.1940 is het kasboek nagekeken door E.H. Haerens.
Van het abonnement van het Nederlandse tijdschrift St. Ambrosius is niets meer te vinden.


1941: De bond telt op dat moment 34 leden. De toename zou wel eens te maken kunnen hebben met het uitbreken van de oorlog het jaar voordien. Imkers konden net iets makkelijker aan suiker geraken als men geregistreerd was. Uit het kasboek blijkt ook dat onze bond het suikertransport organiseerde voor de gildes van Vorselaar en St. Pieters-Lille.
Dit jaar zien we tussen de nieuwe leden ook Eug. Van Gennip en Albert Ceuleers staan. Beide zullen later respectievelijk voorzitter en secretaris worden van onze bond.


1942: Gevraagd door E.H. Haerens: verslag over biejaar 1942.
Er werd ook een lijst opgestuurd van leden die honing hebben geleverd.


1945: Volgende brief is letterlijk overgenomen

Herentals 17/04/45
Hoog Geacht Heer Bestuurder
Met spijt moet ik U melden dat het de Bijengilde van Herentals onmogelijk is te voldoen aan de vrije levering van honing daar geen honing beschikbaar is.
Het feit dat de Duitschers bij hun terug trekken zich nog een drijtal weken aan het Albertkanaal verdedigden bracht mede dat de kleine voorraad honing die er wel door de bevolking werd opgebruikt bij gebrek aan melk boter en andere levensmiddelen.
Heer Bestuurder zou het mogelijk kunnen zijn de levering te doen in den loop van den Zomer van den nieuwe oogst.
Ook vernam ik gaarne Heer Bestuurder of bij de verstrekking van suiker voor de overwintering 45-46 rekening zou kunnen gehouden worden met de moeilijke toestand die zich heeft voorgedaan tijdens de periode dat de vijand weestand boodt in onze streek.

1947: Dit jaar wordt er 685 Bef uitgegeven voor een teerfeest. Op het menu staat worstenbrood met koffie en drank. Voor een tombela is nog eens 880,00 Bef uitgetrokken. 25 leden nemen deel aan het feest en betalen 30 Bef


1948: Er werd niet alleen naar de heide van Postel gereisd maar ook naar de klaver in Turnhout.
De vereniging koopt een aantal boeken aan voor hun biblioteek: Schotman voor 265 Bef en 2 x het boek van Leysen, 160 Bef.


1951: Tot op heden werd op de tweede zondag van december een mis opgedragen voor de overleden bieboeren in de kapel van het gasthuis. Vanaf nu is er een gezongen mis in de kerk van het Begijnhof.


1955: 19 leden betalen ieder 70 Bef lidgeld.
Dit jaar is er terug een klaver- en heidereis.
Onder het jaar worden de uitgaven hoger en gaat men in het rood. Iemand van de leden (J. Van De Water) schiet het tekort voor.
Aan het handschrift te zien in de kasboeken is er een nieuwe secretaris gekomen. Waarschijnlijk is van 1933 tot 1955 Lode Woestenborghs uit St. Job Herentals voorzitter en secretaris geweest. Eug. Van Gennip neemt de fakkel over als voorzitter, Albert Ceuleers als secretaris.
Saldo: 255,10 Bef.


1959: Op 12 juli ontvangt onze voorzitter een schrijven dat de bestelde Italiaanse koninginnen volgende week zullen geleverd worden maar dat de Oosterijkse Carnica's gezien het slechte weer en de vele bestellingen nog niet geleverd kunnen worden.
De bond organiseert een fruitbloemreis naar Brustum
Credit saldo: 37,80 Bef.


1967: Onze huidige voorzitter Denis Van Turnhout wordt lid van de Bijenvrienden Herentals.
Er zijn dan 47 leden in de bond.


Van 1968 tot 1974 zijn alle gegevens verloren gegaan.


Van 1975 tot 1980 zijn er enkel notities gevonden van de toen zittende voorzitter E. Van Gennip, notities die betrekking hebben op voordrachten die in die periode georganiseerd werden. Jos Jannes, één van onze leden maakt heel wat promotie voor de Buckfastbij. Eind jaren 70 kunnen we in de verslagen ook lezen over de komst van de Varroa in de ons omringende landen. Men dacht dan nog de mijt buiten ons land te kunnen houden door een schutkring van 20 km aan de landsgrenzen aan te leggen.


1981: Bestuurswissel: Denis Van Turnhout wordt voorzitter, Jef Aerts secretaris en Louis Van Lommel, Jef Mertens en Frans Janssens vervolledigen het nieuwe bestuur.
Van '81 tot '89 zijn er terug ledenlijsten, vooral om steunaanvragen in te dienen voor onze bijen (40 Bef/kast).
In de periode 1983 - 1984 werd een beginnerscusus georganiseerd met het nodige succes. Men noteerde 50 inschrijvingen. Het ledenaantal van de bond was eveneens aangegroeid tot 65 + 6 bijleden.


2008: Jef Aerts neemt ontslag na 27 jaar als secretaris van de vereniging. Zijn taak wordt verdeeld onder verschillende bestuursleden. Zo wordt Harry Daems ondervoorzitter, Willy Willems penningmeester en zorgen Eddy Mannaerts en Herman Michielsen voor alle praktische activiteiten.
Viering 75-jarig bestaan van de Bijenvrienden Herentals.
Dré Aerts wordt lid van het bestuur.

 

4. Was wafelen

In onderstaand filmpje worden de verschillende stappen voor het maken van waswafels voorgesteld. De verschillende stappen zijn:
- regenwater opwarmen tot 90° C,
- enkel zuivere wasbroden afkomstig van ontzegelling, bouwramen enz. gebruiken,
- wasbroden verkleinen en opsmelten,
- gesmolten was op temperatuur houden, 80 en 85° C,
- was scheppen in wafelijzer ,
- wafelijzer sluiten en koelen ± 45 sec.,
- wafel uithalen,
- wafels op maat snijden.

Resultaat: ± 50 wafels per uur.

[hdplay videoid=waswafels2 heigth=240 width=320 autoplay=false playlist=FilmmateriaalHerentals]

 

 


Agenda Konvib

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Komende activiteiten

Doorzoek de site