De konVIB verzekeringen op een rijtje gezet

Beste leden en sympathisanten,
Naar aanleiding van de aanvang van het nieuwe imkersjaar zetten we voor u alle verzekeringen die de vereniging aanbiedt nog eens op een rijtje. U vindt hier ook alle informatie om weer in te tekenen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en nieuw is dat vanaf 2023 uw bond ook kan intekenen voor onze bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

1. Risico’s burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en lichamelijk letsel (LL) betreffende activiteiten binnen verenigingsverband.

Deze risico’s zijn gedekt via de verenigingspolis van KonVIB en de kost van de verzekering is automatisch opgenomen in het lidgeld dat elk lid betaalt en elk lid is dus ook gedekt. Ook personen (niet-leden) die meewerken op een event van de imkersbond zijn gedekt (zgn. vrijwilligers). Onze polis is beschikbaar op onze website en kan daar door iedereen geconsulteerd worden.( TABBLAD : KonVIB en dan verzekering)
Alle bonden die aangesloten zijn bij de KonVIB vallen onder deze verzekering. Telkens als u als vereniging een activiteit organiseert waarbij vrijwilligers komen helpen moet het document “blanco lijst vrijwilligers” ingevuld worden.(Website TABBLAD ARCHIEF-DOWNLOADS) en mail het voor de aanvang van de activiteit door naar dirkensonja.awouters@telenet.be Dan zijn deze vrijwilligers gedekt.

2. Risico’s betreffende thuis of op verplaatsing imkeren en verkoop van honing.

KonVIB vzw biedt vanaf nu ook een verzekering aan die thuis of op verplaatsing imkeren dekt; en hierin is ook de dekking opgenomen van risico’s gerelateerd aan honingverkoop. Het gaat hier om een zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering die KonVIB vzw afsluit en elk lid kan daartoe intekenen. De kost ervan is 73 € per jaar. Leden maken zelf uit indien ze hiervoor willen inschrijven, het is dus niet verplicht. Deze polis is beschikbaar op onze website en kan daar door iedereen geconsulteerd worden.( TABBLAD ARCHIEF-DOWNLOADS)
Wenst u dit te doen schrijf dan VOOR 1 Mei 2022 het bedrag van 73€ over op de rek. nr. van KonVIB vzw (BE74 7330 0346 0607) met de vermelding van: VERZEKERING, uw naam en geboortedatum en eventueel ondernemingsnummer als u die bezit. Vanaf dan bent u automatisch gedekt. Een ondernemingsnummer hebben is geen voorwaarde om toe te treden. De verzekering voorziet een franchise tussen 175 en 1250 €.
Voor leden die deze verzekering niet bijkomend afsluiten, is de eigen familiale verzekering in te roepen bij problemen in verband met thuis imkeren. Controleer echter bij uw eigen familiale verzekering of ze deze risico’s dekt indien u ook honing verkoopt. Indien u honing verkoopt en de verzekering dekt dit niet dan kan de verzekering moeilijk doen bij iedere calamiteit waarin bijen betrokken zijn, ook al heeft dit niets met honing verkoop te maken. De ene maatschappij beweert schade aan derden door de imkeractiviteit niet meer te vergoeden vanaf de verkoop van 1 potje honing en andere verzekeringen doen dit vanaf 100 potjes. Er is eigenlijk een grijze zone en niemand zet iets op papier.
Risico’s in verband met honingverkoop vallen nooit onder uw familiale verzekering.

3. NIEUW ! Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Een andere verzekering slaat op de bestuursaansprakelijkheid van de bestuurders van verenigingen die het VZW statuut hebben. Dit is een nieuwe verzekering die we afgesloten hebben met ingang van 1/1/2022 en is op dit ogenblik van toepassing voor de KonVIB zelf en 4 plaatselijke verenigingen.
De verzekering “bestuurdersaansprakelijkheid” biedt bescherming tegen eisen ingesteld ten aanzien van de bestuurders die volgens de, Belgische of buitenlandse, wetgeving een leidinggevende, een vertegenwoordigende, controlerende of toezichthoudende functie vervullen binnen de vzw voor elke fout, nalatigheid, schending van de wettelijke verplichtingen,… begaan in het beheer van de vzw.
De polis van deze verzekering (Ethias) is terug te vinden op de website van de KonVIB onder het tabblad : ARCHIEF-DOWNLOADS
KonVIB stelt deze verzekering gratis ter beschikking aan de aangesloten bonden met vzw statuut. Wil u als bond aansluiten vanaf 1/1/2023 of wil u meer informatie, neem dan contact op met dirkensonja.awouters@telenet.be

Uw voorzitter,

Philip