Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bijenhal in ander agrarisch gebied

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: woensdag 18 februari 2009 17:07
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] wetgeving bijenhalafmeting

Besten,

Ik heb een toelating van de gemeente voor een bijenhal te zetten.
Eigenlijk hoefde ik dit zelfs niet eens aan te vragen vermits dit in groenzone zal gemetst worden en dit dus niet in woonzone is.
Wel kan ik nergens terugvinden wat de maximale toegelaten oppervlakte is in groenzone.
Ik heb deze vraag gesteld aan de gemeente stedenbouw en deze zeggen dat hierover niets terug te vinden is dus dat ik naar hartelust mag bouwen.

Klopt dit?

Alvast bedankt,
David

David ,

het zou kunnen dat er reeds wijzigingen zijn aangebracht in de art.

groeten peter

Nota van de redactie: de tekst die volgde kwam uit 'Rechten plichten' en had inderdaad al vele wijzigingen ondergaan, vandaar dat we hem hier niet overnemen.

Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter bij msn.com]
Verzonden: woensdag 18 februari 2009 18:20
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] wetgeving bijenhalafmeting

David ,

Ik denk dat deze een nieuwere versie is van de reglementering.


groeten peter

http://www.devlijtigebie.be/wetgeving/wetgeving.pdf

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: woensdag 18 februari 2009 20:21
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] wetgeving bijenhalafmeting

David, Peter en allen,

Hierna vinden jullie de interpretatie van de wetgeving ter zake door een specialist: Bert Roelandts, zoon van Werner, lid van ons forum.
Beste groetjes,

Ghislain.

 

  1. Er is geen bouwvergunning vereist voor de 'oprichting van bijenstallen of bijenkorven' (zie art. 3, 12° besluit 14 april 2000 ivm vergunningsvrijstellingen en kleine werken),
  2. tenzij die werken worden uitgevoerd in een woongebied,
  3. tenzij bijzondere stedenbouwkundige voorschriften dit zouden verbieden (bvb. wanneer een verkavelingsvergunning of een bijzonder plan van aanleg dit niet toelaat), maar dit komt in de praktijk dus niet veel voor.

Belangrijk hierbij is dat aan die vergunningsvrijstelling geen verdere beperkingen zijn gekoppeld, noch qua oppervlakte, noch qua volume. Die vrijstelling geldt ook ongeacht het aantal korven. Het enige wat voor discussie vatbaar is, is de vraag naar annexen (bijhorende bergingen enz...).

Kortom: bijenstallen/bijenkorven kunnen overal worden opgericht zonder vergunning, behalve in woongebied.

  1. Daarmee is niet gezegd dat in woongebied (of daarmee vergelijkbaar gebied, zoals bvb. een woongebied met landelijk karakter) geen bijenstallen kunnen worden opgericht. Alleen moet daar dan een vergunningsaanvraag voor worden ingediend.


Indien een vergunningsaanvraag moet worden ingediend, volstaat een 'eenvoudig  
aanvraagdossier
' (zie art. 2, 10° besluit 28 mei 2004 ivm de dossiersamenstelling voor
bouwaanvragen) en moet de aanvrager niet verplicht beroep doen op een architect (art. 1, 10°
besluit 23 mei 2003 ivm medewerking architect).

Indien het ¬ steeds in de hypothese dat een vergunningsaanvraag moet worden ingediend (bvb. in woongebied) - om minder dan 10 bijenvolken gaat, kan de gemeente rechtstreeks de vergunning afgeven zonder een voorafgaand bindend advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (van de gewestelijke administratie RWO). Indien de aanvraag betrekking heeft op meer dan 10 bijenvolken (in woongebied), moet dit voorafgaand advies wél worden ingewonnen (art. 5, 10° besluit 5 mei 2000 ivm vrijstellingen van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar).

En om volledig te zijn. Als de bijenstal groter is dan 500 vierkante meter of 2000 vierkante meter  moet de aanvraag aan een openbaar onderzoek (30 dagen) worden onderworpen (art. 3, § 3 besluit 5 mei 2000 ivm openbare onderzoeken).

In wat je me doorgaf worden een paar dingen door elkaar gehaspeld. Zo kan de gemeente bvb. niet tussenkomen als gebruik wordt gemaakt van een vergunningsvrijstelling (want dan moet niets aan de gemeente worden gevraagd). Ook de theorie over het aansnijden van landbouwgebied klopt niet (omwille van dezelfde reden: in dit gebied moet in principe niets worden gevraagd ...). De discussie over de 'accessoria' biedt dan wel weer ruimte voor discussie.

En om het helemaal duidelijk te maken: ik heb hierover recent een artikel geschreven (over werken die van vergunning zijn vrijgesteld) en de conclusie is dat die wetgeving niet klopt ... die conclusie is juridisch juist, maar wordt in de praktijk niet gevolgd wegens te grote impact, dus daar zal ik je niet verder over onderhouden...

Met vriendelijke groet,
Bert Roelandts

Kasteellaan 141 B 9000 Gent
tel.               +32 9 234 29 16         +32 9 234 29 16
fax +32 9 234 29 17
bert.roelandts bij ldr.be
www.ldr.be
www.omgevingsrecht.be

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 19 februari 2009 10:03
Aan: bijen bij cari.be
CC: de roeck ghislain
Onderwerp: Re: [bijen] wetgeving bijenhalafmeting

Ok bedankt iedereen,

Even de situatie schetsen + 2 vragen;

De toekomstige bijenhal zal dus in groenzone komen op de scheiding met woongebied.
Hier gaan ze komende jaren huizen zetten.  Indien ik nu mijn bijenhal zet, hoe kan ik dan rekening houden met de afstand van 10 m?
Of geld dat dan niet vermits mijn hal er het eerst was?

2) De gemeente heeft advies gevraagd aan de consulent vergunnen.  Het advies was;
'je krijgt de toelating om uw hal te zetten maar er wordt een buffer opgelegd van 5-6m vanaf de scheiding.
Wij wouden deze hal liever op de scheiding, dus heb ik rechtstreeks contact opgenomen met de consulent vergunnen welke nu de plaats heeft overgenomen van zijn voorganger.  Deze sprak zijn voorganger tegen en met deze woorden;

Er is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor: "de oprichting van bijenstallen of bijenkorven, voor zover deze niet in een woongebied of in een ermee vergelijkbaar gebied gelegen zijn".U zegt dat de bijenhal in een groenzone gelegen is. Daarom is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van uw bijenhal.

Indien bepaalde werken zijn vrijgesteld van vergunning, dan kunnen er geen lasten of voorwaarden worden opgelegd in verband met afstand tot perceelgrenzen of buffering of dergelijke..

Ik had daarop nog enkele vragen waarop deze persoon antwoordde in zwarte kleur:

1)Bent u zeker dat er geen maximaal toegelaten oppervlakte is voor de constructie van de bijenhal in groenzone?
Er is inderdaad geen beperking van de oppervlakte. U kan dat zelf verifiëren in artikel 3, 12° van het uitvoeringsbesluit .

2)Naast de groenzone ligt woongebied.  De bijenhal staat dan wel op de groenzone, direct naast woongebied (50cm van de scheiding).  Ben ik dan ook wettelijk in orde, of is dit dan 'vergelijkbaar gebied'?
Enkel indien de bijenhal in een woongebied ligt volgens het gewestplan, is een vergunning vereist. Of in een ermee vergelijkbaar gebied, waarmee men bijvoorbeeld een woongebied met landelijk karakter bedoeld of een woonpark of dergelijke. Al deze gebieden staan als een soort van woongebied op het gewestplan aangeduid. U zegt dat de bouwplaats in een groenzone ligt. De oprichting ervan is dus vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, niettegenstaande de groenzone volgens u in de buurt van een woongebied ligt.

3)Is het best dat de gemeente hiervan op de hoogte wordt gehouden of is het bewijs per mail van u voldoende?
Ik stuur zelf een kopie van deze mail naar de gemeente.

Nu, ben ik nu wettelijk in orde en mag ik gerust zijn voor de hal te plaatsen zonder problemen in de toekomst?
Heb ik hiervan een officieel document nodig?
Groeten David

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 19 februari 2009 10:48
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] wetgeving bijenhalafmeting

Als antwoord krijg je dan dit:
(waar je allemaal als imker van op de hoogte moet zijn, wat een wet seg!)

Geachte mijnheer Van Delm,

Zoals ik al eerder zei, is de plaatsing van een bijenhal doorgaans vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Enkel de ligging binnen of buiten een woongebied is determinerend. Er bestaat in de stedenbouwwetgeving geen enkele andere regel over bijenstallen, ook geen afstandregels ten opzichte van woongebouwen. In principe kunnen ze dus vlakbij woongebouwen worden opgericht.

Misschien is er wel een andere wetgeving met bepalingen daaromtrent. Daar ben ik echter niet van op de hoogte. Misschien zijn er bepalingen in de milieuwetgeving. Daarvoor richt u zich best naar de gemeentelijke milieuambtenaar.