Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 98
Jaar: 2012
Maand: December
Auteurs: Norbert Nijs

Schepbak voor zwermen

Dat de meeste imkers ook graag knutselen, is algemeen geweten. Deze hobby vraagt dat trouwens, vooral wanneer je kleinschalig imkert en de kosten binnen de perken wil houden. De financiële kant is echter niet de40 1 enige drijfveer voor een knutselaar. Het gaat hem inderdaad evenveel of nog meer om de creativiteit en om de voldoening iets zelf te kunnen maken. Zelfvervaardigde voorwerpen hebben altijd een sentimentele meerwaarde tegenover deze die je in de handel koopt. Ze zijn steeds een bron van fierheid voor de maker, althans wanneer het resultaat naar behoren is.

Een knutselaar dient ook niet noodzakelijk over groot vakmanschap of dure machines te beschikken. Dat helpt uiteraard, maar ook met eenvoudig gereedschap en eenvoudige materialen is al heel wat te bereiken. Een goed voorbeeld daarvan is de zwermschepbak op bijgaande beelden. Om hem in elkaar te knutselen is er niet veel meer nodig dan een houten lat, enige triplexpanelen en vier haakvijzen. Hoewel van vrij eenvoudige makelij, is hij niettemin zeer praktisch en gebruiksvriendelijk.

Werkwijze

1) Maak eerst een lattenkader van33 x 27 cm binnenafmeting.Je kan daarvoor bijvoorbeeldgeschaafde latten gebruikenmet een doorsnede van 18 x18 mm. Deze zijn te koop in devakhandel

2) De kader wordt als een bandomheen de bovenrand van deschepbak gelegd die bestaat uiteen kleine 4-wandige kuip in 5mm triplex met 2 rechthoekigewanden en 2 wanden in de vormvan een gelijkbenige trapezium.De trapeziumvormige wandenhebben een hoogte van 30 cm.Onderaan zijn ze 23 cm breed enbovenaan hebben ze een breedtevan 33,6 cm die, om in de kaderte passen, nog aan elke kant 3mm dient ingekort te worden.De rechthoekige wanden zijn29 cm hoog. Dat is 1 cm minderhoog dan de 2 vorige zodat zeter hoogte van de kader 1 cminspringen. Hun breedte is gelijkaan de binnenbreedte van dekader, verminderd met de diktevan 2 triplexpanelen. Bij gebruikvan 5 mm triplex komt dat neerop een breedte van 26 cm. Welaltijd de exacte dikte van 40 2detriplex nameten om de afmetingvan de wand te bepalen.

3) De bodem (26 x 22 cm) zittussen de wanden. Omdat derechthoekige wanden er schuintegenaan liggen, geef je hemop die plaats bij voorkeur eenaangepaste schuine zaagsnede.Een 8 mm multiplexbodembijvoorbeeld, heeft dan langsde binnenkant van de kuip eenafmeting van 26 x 22,3 cm.Langs de buitenkant blijft het26 x 22 cm.

4) Nagel eerst de trapeziumvormigewanden binnenin de kader.Daarna plaats je de bodem envervolgens de rechthoekigewanden.

5) In het midden van één vande trapeziumvormige wanden,tegen en haaks op de kader,komt een handvat. Het kanuit een 2 cm dik plankje vanstevig hout gezaagd worden.Alle vrije randen en hoekenvan het handvat worden meteen vijl afgerond waarna hetmet houtschroeven tegen dewand bevestigd wordt (de schroefkoppen komen binneninde kuip) en langs weerszijdenverstevigd met een steunlatjetegen de onderkant van dekader.

6) De kuip wordt afgedekt met eendeksel van 33,8 x 30 cm in 5 mmtriplex dat tussen 2 latjes glijdtdie bovenop de kader geschroefdworden. De doormeter van delatjes is niet belangrijk. Er moetalleen voor gezorgd worden datlangs de binnenzijde een vrijerand van 5 mm kader blijft.Het deksel wordt op de kadervan de schepbak bevestigdmet behulp van 4 haakvijzen,bijvoorbeeld haakvijzen van25 mm diejeca 6 mm laatuitspringen. Langs de kant vanhet handvat zitten ze in dehoeken, juist naast het deksel.Ze worden er bij voorkeur invoorgeboorde gaatjes gezetzodat de stand van de hakenmanueel kan veranderd worden.De 2 overige haakvijzen komenaan de overzijde en iets centraler.Het deksel wordt langs de kantvan het handvat onder de hakengeschoven, glijdt tot tegen de2 haakvijzen aan de overkanten wordt aldus door de 4 hakenomklemd.

7) Wanneer de schepbak op zijnzijde neergezet wordt met hethandvat naar boven, steunt hijop 2 deuvels (houtpluggen) die10 mm uitspringen en dienstdoen als pootjes. Op die wijzekunnen er geen bijen gepletworden wanneer de schepbakin die positie op een hardeondergrond geplaatst wordt.

8) Om de zwerm vanuit de schepbakin een kast te brengen, volstaathet de 2 haakvijzen naast hethandvat 90 graden buitenwaartste draaien. Het deksel kan dansimpelweg uit de onderste hakengetild worden. Je hoeft het dusniet langs dezelfde weg uit teschuiven als het ingebrachtwerd. Dat is bijzonder praktischen gelijktijdig ook veiliger voorde bijen die tegen de binnenkantvan het deksel zitten.

9) Het vlieggat komt in het deksel.Om het af te sluiten, kan je ermet latjes een kadertje omheenmaken waarin in de boven- enonderlat, aanliggend tegenhet deksel, een gleuf voorzienwordt waarin een triplexplaatjekan glijden. De gleuven kunnenmachinaal gemaakt wordenmaar ook door latjes vanongelijke breedte of dikte tegenelkaar te nagelen of te lijmen.In bijvoorbeeld gleuven van4 mm breed en 5 mm diep kanje een 3 mm triplexplaatje latenglijden, en eventueel, zoalsgetoond op de foto, ook eenpaneeltje uit moerrooster datop één van zijn metalen bandenschuift. Op die wijze kan je hetvlieggat naar keuze ofwel openlaten, ofwel versperren metmoerrooster, ofwel afsluiten.

10) In het deksel komt ook eenverluchtingsgat dat langs debuitenkant afgesloten wordtmet gaas of met een bijendichterooster die je kan vastnietenof, zoals getoond op de foto,vastzetten met latjes dielangs de binnenkant van hetdeksel, doorheen de triplex,vastgenageld worden.

De zuiverste gaten maak je met eenklokboor.Tot slot nog dit: zodra het grootstegedeelte van de zwerm in deschepbak zit, kan je hem met behulpvan een lus omheen het handvat,een losse haak en een koord, aan eenboomtak hangen in de nabijheid vande plaats waar de zwerm gescheptwerd. Ik heb het al uitgetest. Hetwerkt prima. De niet geschepte bijenvinden dan bijzonder vlot de wegnaar hun moer. Daarenboven hangtde kooi er ideaal in de schaduw vande boom.

Veel succes!40 3