Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Overzicht Boekbesprekingen:

Essence and mechanism of nest abondanment by honeybee swarms.

Bestuiving land- en tuinbouwgewassen door honingbijen.

Bijenhouden - Hoe doe je dat?

Bijenhouden in de 21ste eeuw.

The bee-friendly beekeeper.

 

Essence and mechanism of nest abandonment by honeybee swarms.

Boekbespreking door A. Schotanus

swarms lipinski

Zbigniew Lipinski, de auteur, beweert dat dit boek de Gouden Medaille verwierf op het XXXVII Apimondiacongres 2001 in Durban, Zuid-Afrika. Hij zegt dat hij het heeft geschreven omdat de imkers, en zelfs de knapste bijenexperten, er nog steeds niet in geslaagd zijn om de geheimen van de nestontruiming d.m.v. zwermen bij honingbijen, te onthullen. De studie gaat uit van radicaal nieuwe psycho-biologische standpunten om de migraties en het exploratiegedrag van de bijen te verklaren. Het breekt op revolutionaire wijze met alle tot nog toe verkondigde theorieën omtrent de mysterieuze aspecten van het zwermen.

Het boek richt zich tot de belezen en ervaren imkers en natuurlijk tot de wetenschappers. Het verklaart de fenomenen op een heldere, rechtaan-rechttoe manier, maar desondanks zal die onderlegde lezer toch wel enige inspanning moeten opbrengen om de ingewikkelde psychische processen te begrijpen die aan de basis liggen van het zwermen, de volledige nestontruiming, de verdere migraties en de daaraan verbonden gedragspatronen. Ook het zwermen op stille moerwissel of op redcellen, de elementen  die het optrekken, maar ook het weer afbreken van koninginnecellen beïnvloeden, worden behandeld. Daarnaast komen eveneens aan bod: het samenvliegen van zwermen, de teloorgang van de sociale samenhang in het achterblijvende stamvolk, de totale nestontruiming van kernvolkjes bij de bruidsvlucht van de koningin, e.d.m.

Al deze verschijnselen worden bediscussieerd in de samenhang van een brede waaier van neuro-psychotropische mechanismen, gaande van de distributie van hormonen en feromonen, tot de psychotropische waarde van bepaalde prikkels. Op het einde van het boek, verwoordt de auteur enkele conclusies die totaal breken met de traditionele inzichten in het zwermgedrag van de bijen. Eén vande meest merkwaardige uitlatingen in dit verband is wel, (citaat p. 198): '..... het zwermen is helemaal geen natuurlijk reproductie- of voortplantingsproces d.m.v. deling van het bijenvolk ...' (einde citaat).

Wie is deze origineel denkende en schrijvende apidoloog?

Zbignieuw Lipinski DVM (PhD) is een Poolse vorser en meesterimker. Zijn theorieën inzake nestontruiming en zwermen werden voor het eerst gepubliceerd in 'Proceedings of the XXXVI Apimondia Congress 12-18 sept. 1999, Vancouver, Cananda.'

Hij heeft zijn boek uitgegeven in eigen beheer onder het ISBN: 83-913517-3-4. Het telt 302 pagina's, met 24 foto's en evenveel schema's in kleur. Einde 2002 was het al aan zijn derde druk toe. Het kan besteld worden op het e-mailadres van de auteur: lipinski@sprint.com.pl. Het kost in hardcover 30 US$, (of ca. € 30) verzending inbegrepen.

 

Bestuiving land- en tuinbouwgewassen door honingbijen.

Door L.G.M. Hensels

Boekbespreking door A. Schotanus
Elseviers Bedrijfsinformatie tel: OO*32*31314349871                              ISBN        90 5439 108 1

bestuiving

Echte bestuivingsimkers zijn niet dik gezaaid in ons land. De doorsnee pastorale imker vergenoegt er zich mee om met zijn volken naar één of andere cultuurdracht - fruit of koolzaad bv. - "te reizen" in de hoop met volle honingszolders naar huis te keren. Voor de feitelijke organisatie van het bestuivingsproces voelt hij zich niet verantwoordelijk.

Nochtans is de imker als geen ander overtuigd van het nut en de waarde van de bestuivingsarbeid van de bijen. Tijdens de opleiding en de bijscholing van de imker wordt echter slechts bij uitzondering verteld hoe de relatie tussen de bijen en de cultuurgewassen in de praktijk tot stand wordt gebracht. Imkerij en bestuiving mogen dan zeer nauw bij elkaar aanleunen, de praktische organisatie van de bestuiving van de commerciële gewassen, ziet de imker als een vak apart.

Anderzijds kan de groenten- en de fruitteler niet altijd het nodige begrip opbrengen om correct om te gaan met de insecten die voor de bevruchting van zijn gewassen moeten instaan. Ook voor hem ligt er een brede strook onbekend niemandsland tussen de wereld van de bijen en het terrein van zijn teeltarbeid.

In de loop van de jongste decennia zijn de zaken er bovendien niet eenvoudig op geworden. Vroeger werden bijen uitsluitend geplaatst bij fruit en gewassen in volle grond. Tegenwoordig zijn er jaarrond teelten van gewassen als aardbeien, bramen, frambozen en bessen zowel in volle grond als in tunnels en kassen. De teelt van groenten- en bloemzaden is niet langer seizoengebonden.

Nieuwe gewassen (bloemen en sierplanten) en andere teelttechnieken vragen aan de (bestuivings) -imker een volwaardige dienstverlening en gedegen vakmanschap. Van de telers mag kennis van de bijen worden verwacht, zodat de bijen hun taak als bestuivers probleemloos kunnen vervullen. Met de toenemende vraag naar bijenvolken voor bestuivingsdoeleinden en de groeiende variatie van teelttechnieken waarbij bijen ingezet worden, is de kennis over de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen door honingbijen van nog groter belang geworden.

Het boek van L.G.M. HENSELS is een degelijke handleiding, bedoeld voor zowel imkers als tuinders, landbouwers als zaadteeltbedrijven. Het boek is opgevat als een complete en goed gestructureerde bestuivngscursus, helder en bevattelijk geformuleerd; een rijke informatiebron die tot op dit ogenblik niet voorhanden was in ons taalgebied. De opvulling dus van het spreekwoordelijk gat in de markt.

L.G.M. Hensels, de auteur-bestuivingsexpert-op-rust, mag zich met deze realisatie van Elsevier, terecht vereerd voelen: de uitvoering van zijn werk is zondermeer "luxueus" te noemen: zwaar gesatineerd papier, groot en aantrekkelijk lettertype, een riante opmaak met prachtige kleurenfoto's, verhelderende schema's en grafieken. Dit alles gevat in een stevige gekartonneerde en geplastificeerde omslag van handig formaat. Praktisch dus en uitnodigend tot veelvuldig naslagwerk en toch prestigieus genoeg om desgevallend als waardevolle attentie weg te schenken of te ontvangen.
Te koop bij de bijenhandelaars.

 

 

Bijenhouden - hoe doe je dat?

Friedrich Pohl

Door Mari van Iersel

bijenhouden

Wie met bijenhouden wil gaan beginnen, komt voor allerlei vragen te staan en zoekt daar antwoorden op. Wie Google laat zoeken op het woord 'bijen' wordt overdonderd met informatie. Voor de beginnende imker is het erg moeilijk daarbij het kaf van het koren te scheiden.

Een andere mogelijkheid om meer te weten te komen, is een boek zoeken over bijenhouden. Je komt dan vooral oude boeken tegen en je staat als beginner voor hetzelfde probleem. Welk boek is goed?

Met name op het gebied van bijengezondheid is er de laatste jaren veel veranderd. Om de beginnende imker daarover goed te informeren, was er een nieuw boek nodig. Omdat het moderne leerboek '1 x 1 des Imkern' van de Duitse bijenspecialist Friedrich Pohl de beginnende imker zowel wegwijs maakt in het houden van bijen alsook goede aanwijzingen geeft om het bijenvolk gezond te houden, heeft de NBV besloten dit boek te laten vertalen en bewerken voor de Nederlandse imker. Het boek is op de eerste plaats bedoeld als lesmateriaal voor basiscusussen, maar ook heel geschikt voor elk imker die zijn kennis en praktijkervaring weer eens wil opfrissen.

Bijenhouden - hoe doe je dat? is een boek waarin de moderne inzichten in het houden van bijen terug te vinden zijn. Uitleg wordt gegeven over het omgaan met het bijenvolk, de oogst van bijenproducten, het aanpakken van belagers en ziekten. Achtergrondkennis en aanwijzingen voor het praktisch handelen komen stap voor stap aan de orde. Afbeeldingen verduidelijken en vullen de uiteenzettingen aan. Het is een boek vol informatie en praktische tips voor de beginnende en gevorderde imker.

Het boek is uitsluitend te koop in het Bijenhuis à 21,50 euro.
Postadres: Bijenhuis, Postbus 90, 6720 AB Bennekom.
Bezoekadres: Grintweg 273, 6704 AP Wageningen,
Tel: 0031-317-422.377, e-mail: bijenhuis@bijenhuis.nl

 

 

Boekbespreking: Bijenhouden in de 21ste eeuw

door Alois Schotanus

De auteur van dit werk is zeker geen onbekende voor onze lezers.

In 2008 verzorgde hij 'Het Maandpraatje', de vaste rubriek die specifiek afgestemd is op de verrichtingen doorheen het lopende bijenjaar. Daar vind je ook zijn foto. Hij is bepaald niet aan zijn proefstuk toe: ook in 1993 deed  hij dat al een heel jaar lang.

Van zijn hand zijn eveneens de geïnspireerde commentaren op de keerzijde van elk blad van de "Verjaardagskalender" die door de Vlaamse Imkersbond werd uitgegeven in 2007. Tussendoor publiceerde hij boeiende bijdragen over een of ander aspect van de bijenteelt of ironische cursiefjes, bekend als: "Hete Pootjes". Dat alles maakt hem tot een van de steunpilaren van "Het Maandblad van de "Vlaamse Imkersbond".

Straks imkert hij al dertig jaar met een dozijn bijenvolken: hij weet dus wel degelijk waarover hij praat. Zijn aandacht gaat op de eerste plaats naar "het ambacht" van het bijenhouden. Maar hij weet ook heel precies aan welke informatie behoefte bestaat bij de doorsnee-imker. Dat inzicht heeft hij verworven als secretaris van een bloeiende imkersvereniging in de Westhoek.

In een vorig Leven was hij directeur van een school voor Buitengewoon Onderwijs. Als geen ander moet hij op de hoogte zijn van hoe een les of een voordracht moet opgebouwd en gegeven worden, gepokt en gemazeld als hij is in de didactiek en de pedagogie. Niet verwonderlijk dus dat hij vaak gevraagd wordt als spreker op imkerbijeenkomsten en als les- en voordrachtgever bij cursussen voor beginnende en gevorderde imkers.

Wanneer iemand met deze achtergronden plaatsneemt aan het toetsenbord van zijn PC, is dat met de bedoeling om zijn inzichten en ervaringen te delen met anderen. En dat doet de auteur in ruime mate in deze "Handleiding voor bijenteelt". Verdeeld over elf hoofdstukken worden alle aspecten van het bijenhouden gedetailleerd behandeld. Het is onbegonnen werk om op deze beperkte ruimte, een overzicht te geven van de onderwerpen: de inhoudstafel beslaat liefst vijf bladzijden, het register met de trefwoorden en een verklarende woordenlijst niet inbegrepen. Desmadryl hanteert een heldere, sobere taal, bevattelijk dus ook voor de beginnende imker. De uiteenzettingen worden verlucht met talrijke tekeningen en zwart/wit illustraties. Knepen en kneepjes van doorwinterde bieboeren, die zoiets meestal voor zichzelf plegen te houden, worden hier kwistig tussen de ernstige teksten gestrooid.

"BIJEN HOUDEN in de 21ste eeuw" is opgebouwd als, en heeft het uitzicht van een goed gestructureerde cursus. Het royale A4-formaat en de soepele omslag bevorderen de manipulatie, en het grote lettertype verhoogt de leesbaarheid. Dit werk is gedacht en uitgevoerd voor praktisch gebruik: als goedgeordende synthese en aanvullende toelichting na een voordracht of een les, als rijke informatiebran over hoe het nu eigenlijk moet bij het hand- en spanwerk van het bijenhouden, als naslagwerk voor verdere uitdieping van opgedane kennis.

Dirk Desmadryl heeft met deze uitgave alvast een grote bekommernis weggenomen van vele imkers: de zorg namelijk om de alom verkondigde wijsheden m.b.t. het bijenhouden, geordend terug te vinden in een bevattelijk en samenhangend geheel. Niet verwonderlijk dus dat de eerste oplage na vier maanden reeds uitgeput was; de tweede druk werd zopas uitgebracht.

Info:

BIJEN HOUDEN in de 21ste eeuw
Handleiding voor bijenteelt
Dirk Desmadryl

A4 formaat - 132 pag. - talrijke z/w ill.
Te verkrijgen bij de auteur, Westouterstraat 84,8970 Poperinge
Tel: 057-33.48.65, email: dirkdesmadryl@telenet.be

15 euro + 3 euro verzendkosten op rekening: 467-3139401-83

 

THE BEE-FRIENDLY BEEKEEPER

A SUSTAINABLE APPROACH

David Heaf (*)      Alois Schotanus

In het voorbije decennium hebben de bijenhouders op alle continenten zware verliezen geleden. Wanneer we systematisch de mogelijke factoren gaan onderzoeken die deze massale teloorgang van bijenvolken hebben veroorzaakt, kunnen we er niet onderuit ons de vraag te stellen of de manier waarop we bijen houden, eveneens deel uitmaakt van het probleem. Aldus de auteur.
Is het voorstelbaar dat al die elementen die zo karakteristiek zijn voor de bedrijfsvoering in de hedendaagse bijenhouderij, ertoe bijgedragen hebben om de vitaliteit van de bijen te reduceren, vraagt de schrijver zich af. Hij denkt daarbij aan de courante kasten- en raamtypes in hun talloze varianten, het gebruik van voorbedrukt kunstraat in was, paraffine, en plastic; aan het onophoudelijk ingrijpen in de nesten, de kunstmatige inseminatie van koninginnen, het uitsnijden van darrenbroed, het gebruik van koninginnenroosters, het systematisch beperken van het werksterbroed, de teelt uit een uiterst beperkte genenpool, het toedienen van ongeëigend bijenvoedsel, de aanwending van chemische stoffen om ziekten te bestrijden, het transport van bijenvolken over grote afstanden, de overconcentratie van bijenvolken op een monoflorale dracht op een beperkte plaats …

David Heaf onderzoekt in dit boek systematisch en precies die praktijken en toestanden, met de bedoeling een benadering van het bijenhouden te formuleren die op duurzaamheid, op meer bijenvriendelijkheid gericht is. Hij grijpt daarbij terug naar de basisgegevens van de bijenbiologie en de omstandigheden waarin bijen in de natuur leven en al eeuwenlang overleven.

Bijzondere aandacht schenkt hij aan de fundamentele attitudes van de bijenhouder, aan de houding en de instelling van de imker in zijn relatie tot zijn bijen.
Is de bijenhouder de hebzuchtige dominator, die het bijenvolk zijn wil oplegt bij de afwikkeling van hun levenscyclus? Of is hij een toezichthoudende steward? Een gelijkwaardige partner of beschouwt de imker zich als een begeleidende participant? De aangenomen attitude zal in grote mate, het welzijn en het duurzaam voortbestaan van het bijenvolk bepalen.
Aan dit ethisch aspect van het imkeren, heeft de auteur bij vorige gelegenheden reeds aandacht besteed in afzonderlijke bijdragen die – in vertaling – ook in ons Maandblad gepubliceerd werden.(**)

Van de ratenconstructie weten we nu, dat zij veel meer is dan alleen maar het skelet waarrond het bijenvolk zijn bestaan heeft opgebouwd. De auteur maakt er een punt van om aan te tonen dat de natuurlijke ratenconstructie, zonder de hulp van voorgevormde kunstraatvellen of strips en zonder de begrenzing van omkaderende raampjes, de kern uitmaakt van een duurzame bijenhouderij, die recht laat wedervaren aan de wezenlijke aard van de honingbij. Door de natuurlijke ratenbouw, waarbij het bijenvolk zelf de afmetingen van de cellen en de onderlinge afstand van de raten bepaalt, kunnen alle soortspecifieke gedragingen van het superorganisme-honingbij het best tot uiting gebracht worden.

Volgens Dr. Heaf beantwoordt de Warré-bijenkast (**) het best aan die vooropgestelde doelstellingen. Aangevuld met constructieplannen geeft hij er een gedetailleerde beschrijving van, samen met de bijenvriendelijke behandeling en de duurzame effecten op langere termijn.
In de loop van de jaren werden verschillende modificaties aan het basismodel toegevoegd en ook deze varianten voorziet de auteur van een uitvoerige toelichting. (Voor een eerste kennismaking met deze kast, kan de lezer eveneens terecht in de onderaan geciteerde bronnen en nummers van ons Maandblad).

Naar de auteur beweert, zou zijn boek geschikt zijn voor zowel beginners die over een elementaire voorkennis van de biologie van de honingbij beschikken, als voor de geroutineerde imker die bereid is om over te schakelen op een meer bijenvriendelijke bedrijfswijze. De inhoudstafel verwijst in elkgeval naar alle aspecten, naar elk onderdeel van de bedrijfsvoering waarmee de imker in de loop van een bijenjaar te maken krijgt.

80 illustraties in kleur en zestien tekeningen in zwart/wit op gerecycleerd papier, maken van deze 160 blz. tellende paperback een aanwinst in de bibliotheek van elke weetgrage imker met een passieve kennis van het Engels. Stevige argumenten en aanvullende toelichting bij de geponeerde stellingen zijn terug te vinden in de 117 bibliografische referenties. Een uitvoerige index ondersteunt daarbij de zoek- en naslagwerkzaamheden Het zou meer dan zinvol zijn om enkele belangrijke uittreksels van dit werk in vertaling in ons Maandblad te publiceren om ook de andere imkers een inzicht te verschaffen in wat dr. David Heaf precies verstaat onder: ‘bijenvriendelijk’, ‘ethisch’ en ‘duurzaam’ imkeren.

(*) Over de auteur:

dr heaf

Dr. David J. Heaf maakte carrière als onderzoeker in de biochemie. Hij is een fervent verdediger van het duurzaam imkeren, in het bijzonder dan met de Warré-kast. Hij publiceerde daaromtrent meerdere bijdragen in de internationale imkerspers en leidt een e-groep van 400 deelnemers.

Meer toelichting op: www.bee-friendly.co.uk;

e-adres: David@dheaf.plus.com.

(**)

‘Ethisch Imkeren’ – dl. 1 en 2: in het november- en decembernummer 2009 van ons Maandblad;

De Warré-kast: buiten- en binnenaanzicht in het decembernummer 2009 van ons Maandblad;

Zie ook: www.konvib.be.

Info: The Bee-friendly Beekeeper David Heaf – sept. 2010;

ISBN: 978-1-904846-60-4

Northern Bee Books Scout Bottom

Farm – Mytholmroyd Hebden Bridge

HX7 5JS United Kingdom;

e-mail: sales@recordermail.co.uk;

£ 24.00 + £1.00 verzendkosten (in Britse pond).