Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Inhoud:
1. Doelstellingen van de Kon.VIB
2. Organisatie
3. Bestuur
4. Waarom lid worden van de Kon.VIB
5. Downloads

1. Doelstellingen

De Koninklijke Vlaamse Imkerbond (KonVIB) werd gesticht in 1912. De vereniging telt ruim 4000 leden verdeeld over 82 afdelingen. Deze afdelingen zijn gegroepeerd in 5 provinciale bonden: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.
De belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn: het geven van informatie en advies aan de imkers en geïnteresseerden in de bijenteelt, het behartigen van de imkerbelangen bij de overheid (landelijk, regionaal en plaatselijk) en bij andere bijenteeltverenigingen (landelijk, Europees en wereldwijd).


De doelstelling beschreven in de statuten van onze vereniging luidt:
"De vereniging heeft tot taak acties en activiteiten te organiseren ten behoeve van haar leden, ter ondersteuning van de bijenteelt en het bevorderen van de imkerij.
De vereniging heeft tevens tot doel activiteiten te ontwikkelen met het oog op het behoud en de uitbreiding van het natuurlijk leefmilieu en meer bepaald van de flora ten behoeve van de pollen- en nectaretende insecten, in het bijzonder van de honingbij die zonder gespecialiseerde en gecoördineerde menselijke tussenkomst met uitsterven is bedreigd."


Om dit doel te bereiken zetten wij volgende middelen in:
1. Het organiseren van onderwijs: studievergaderingen en cursussen.
2. Onze imkers voorlichten.
3. Het behartigen van de belangen van de imkerij en haar leden op alle
bestuurlijke niveau's.
4. Het uitgeven van een maandblad.
5. Een Kon.VIB website opzetten en onderhouden.
6. Het uitbouwen van onze educatieve bijenstanden en ze een
voorbeeldfunctie toekennen.
7. Het streven naar en opzetten van een biotechnische ziektebestrijding.
8. De biodiversiteit en het voedselaanbod voor onze bijen bevorderen en
daadwerkelijk ondersteunen.
9. Het actief ondersteunen van de milieu-educatieve centra in
Vlaanderen.
Met ruim 4000 leden zijn wij in Vlaanderen de grootste imkersvereniging. Het
merendeel van onze leden imkert kleinschalig en houdt een beperkt aantal
bijenvolken. De Vlaamse imkers zijn hobby-imkers. Een beperkt aantal leden
kan beschouwd worden als semiprofessioneel. De sterkte van onze
vereniging zit in de goede onderlinge samenwerking van beide belangengroepen.

2. Organisatie

Belangrijke delen van de Kon.VIB zijn:
1) De leden van de vereniging.
2) De Raad van Bestuur die bevoegd is voor alle zaken die de vereniging aanbelangen, tenzij deze zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
3) De Algemene Vergadering die toezicht houdt op de werking van de Raad van Bestuur en een aantal specifieke bevoegdheden heeft.
4) Het college van commissarissen dat instaat voor de controle van de financiële aspecten van de vereniging.
5) Ter ondersteuning van de verschillende activiteiten van de Kon.VIB zijn een aantal werkgroepen opgericht die instaan voor het uitvoeren van een specifieke taak en/of studiegebied.

2.1 De leden van de vereniging

De vereniging bestaat uit werkelijke en toegetreden leden.
De werkelijke leden zijn enerzijds de vijf provinciale verbonden (rechtspersonen), en anderzijds een aantal natuurlijke personen die worden voorgedragen door de provinciale verbonden.
De vijf provinciale verbonden zijn:
1) Antwerpse Vereniging voor Imkersbelangen v.z.w. (A.V.I.B.),
2) Vlaams-Brabants Verbond van Imkersverenigingen v.z.w. (V.B.V.I.),
3) Limburgse Imkersbond v.z.w. (L.I.B.),
4) Koninklijke Oostvlaamse Imkersvereniging v.z.w. (K.O.I.V.),
5) Koninklijke West-Vlaamse Imkersbond v.z.w. (K.W.V.I.B.).

Het aantal natuurlijke personen dat wordt voorgedragen per provinciaal verbond is afhankelijk van het aantal aangesloten imkers in deze provincie. Samen vormen zij de Algemene Vergadering.
De toegetreden leden zijn de personen die lid zijn van een plaatselijke imkersvereniging en lidgeld betaald hebben.

2.2 De Algemene Vergadering

Jaarlijks wordt een algemene vergadering georganiseerd waarin de werking van de vereniging wordt doorgelicht.
Deelnemers aan de algemene vegadering zijn de werkelijke leden, bestaande uit natuurlijke en rechtspersonen.  De provinciale verbonden worden ieder vertegenwoordigd door een aantal natuurlijke personen bepaald door de statuten van iedere provincie.
Belangrijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn ondermeer:
1) Wijziging van de statuten.
2) Benoeming en afzetting van bestuurders en het bepalen van hun vergoeding indien toepasselijk.
3) Benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun vergoeding indien toepasselijk.
4) Het geven van kwijting aan bestuurders en commissarissen.
5) Goedkeuring van begroting en rekeningen.

2.3 De Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden rechtstreeks gekozen door de Algemene Vergadering.
Minimaal zijn er 10 bestuursleden en maximaal 12.
Iedere provincie moet minstens 2 afgevaardigden in de Raad van Bestuur hebben. De bestuurders zetelen evenwel niet als vertegenwoordigers van hun provincie maar uitdrukkelijk als mandataris van de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle zaken die de vereniging aanbelangen tenzij de bevoegdheid uitdrukkelijk is toegewezen aan de Algemene Vergadering.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en een aantal bestuursleden, zodat iedere provincie vertegenwoordigd is.

2.4 Kascommissie

De kascommissie is belast met de controle van de financiële toestand van de vereniging, van de jaarrekeningen, van de boekhouding in het algemeen en van de overeenkomst van de inkomsten en uitgaven met de budgettaire voorzieningen.
De kascommissie omvat minimum 3 en maximum 5 personen, die worden aangesteld door de Algemene Vegadering voor een periode van maximum 3 jaar. Hun mandaat kan slechts één maal verlengd worden.

2.5 De werkgroepen

De werkgroepen vormen het hart van de vereniging en hebben een dienstverlenende functie naar de leden-imkers toe. De werking van alle werkgroepen steunt volledig op vrijwilligerswerk.

3. Bestuur

3.1 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende functies:
1) Voorzitter.
2) Ondervoorzitters.
3) Secretaris (zonder stemrecht).
4) Penningmeester.
6) Leden.

Naam

Functie

Tel

E-mail

Philip Duts

Voorzitter

0475/627987

philipduts@telenet.be

Awouters Dirk

Ondervoorzitter

011/736946

dirkensonja.awouters
bij telenet.be

Johan Desmyttere

Ondervoorzitter

058/298234

Johan.desmyttere bij telenet.be

Luc Antheunissens

Lid RvB

0496/256046

Secretaris bij avib.be

Hoefkens Leo

Lid RvB 

0475/362276

hoefkens.vandebroek
bij skynet.be

De Waele Maurice

Lid RvB

09/362369

mauricedewaele
bij yahoo.com

Kamers Staf

Lid RvB

016/221287

staf.kamers
bij gep.kuleuven.be

Declercq Frans

Lid RvB

056/776920

krokus1
bij skynet.be

Dauw Chris

Lid RvB

09/3299273

cna.dauw
bij gmail.com

       

Toegevoegde leden (niet stemgerechtigd)

 

 

 

 

3.2 Algemene Vergadering

De leden van de Algemene Vergadering kunnen per provincie worden teruggevonden in het ledenregister.

4. Waarom lid worden van de Kon.VIB

Door aan te sluiten bij een plaatselijke afdeling wordt men automatisch lid van de Kon.VIB.
De voordelen van aansluiting zijn:
1) Men ontvang het maandblad van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, dat uitblinkt door zijn informatie aangaande de bijenteelt, in de breedste zin van het woord.
2) Men is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, bij ongevallen die uit imkeractiviteiten kunnen voortvloeien.
3) Men kan deelnemen aan de cursussen voor beginnende en gevorderde imkers, gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
4) Men kan genieten van een gevoelige prijsvermindering bij aankoop van middelen voor de ziektebestrijding, en bij de gezamenlijke aankoop van suiker.
5) Men kan deelnemen aan alle activiteiten van de plaatselijke afdelingen. Het uitwisselen van ervaringen met collega-imkers alleen al, is een reden om aanwezig te zijn.
6) Men kan gratis een beroep doen op het Informatiecentrum voor bijenteelt van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond: www.honeybee.be

Om lid te worden kan men contact opnemen met iemand van een plaatselijke vereniging die u alle praktische informatie zal verschaffen. Het is ook mogelijk om inlichtingen te vragen bij een provinciale secretaris.

Het is ook mogelijk rechtstreeks aan te sluiten bij de KonVIB, zonder lid te worden van een plaatselijke vereniging, als vrij lid. Men kan dan echter niet genieten van de voordelen die een plaatselijke vereniging biedt.

5. Downloads

Informatie betreffende de  organisatie van de KonVIB kunnen hier gedownload worden.