DEN NAERSTIGEN BIJENHOUDER

foto 9c de naarstige bijenhouder

 

Tot Brussel, hij Philips Vleugaert, gezworen Boeck-Drucker, achter ‘t Star­huvs in den Enghel-bewaeder, 1671, met Gratie en Privilegie.

 Den «Naerstigen Bijenhouder» van P. Nvland werd zowel te Brussel als te Amsterdam verschillende malen gedrukt en herdrukt, meestal als deel IVvan ,,’t Vermakeliick Landleven» en van “Den Medicijnwinckel”, Eerste uitgave verscheen in 1661 hij Marcus Doornick te Amsterdam. Deze prent is een houtsnede die een eerder 16e-eeuws karakter vertoont.

 De tekening vertoont een sterk Nederlands karakter zoals het scherpe dak op de achtergrond, de typisch Hollandse hooischuur en de op (Bisschopsmutsen» gelijkende korven, Het blijft dus twijfelachtig van wie deze tekening afkomstig is. In de latere Amsterdamse drukken komt ze voor als kopersnede, getekend Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674) een navolger van Rembrandt, in Nederland werkzaam en die men zien kan in het hoekje van B. Jacobs «De oude imkerij».

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.