Het draaiboek bij acute vergiftiging van honingbijen door pesticiden bevat alle praktische informatie voor de imker over wanneer en hoe een vermoeden van acute bijenvergiftiging door pesticiden kan gemeld worden aan het FAVV. Het draaiboek geldt enkel voor bijensterfte veroorzaakt door pesticidenvergiftiging. Zodoende is het belangrijk om dergelijke sterfte te onderscheiden van natuurlijke sterfte, sterfte door bijenziekten, wintersterfte, sterfte door gebrek aan voedsel of door andere factoren zoals de hoornaar, …
Dit draaiboek is enkel van toepassing als er een gefundeerd vermoeden van acute pesticidenintoxicatie is, d.w.z. het afsterven van minstens één derde van de betrokken kast(en) binnen een tijdspanne van 48 uur, samen met de vaststelling dat er een grote hoeveelheid dode bijen voor de kast ligt.
De melding aan de PCE, waarvan de bijenstand afhangt, moet gebeuren door middel van het standaard meldingformulier:
Bijlage 3 (DOC) van het K.B. van 22/01/2004 : Formulier voor exploitanten van de sector van de primaire dierlijke productie.

Contactgegevens van de Provinciale controle-eenheden (PCE) voor de melding.

 

Er wordt bovendien gevraagd gevallen van vergiftiging te melden aan Hans Laevens, voorzitter van de KonVIB werkgroep “Bijengezondheid”.