konVIB

De konVIB verzekeringen op een rijtje gezet

Beste leden en sympathisanten,
Naar aanleiding van de aanvang van het nieuwe imkersjaar zetten we voor u alle verzekeringen die de vereniging aanbiedt nog eens op een rijtje. U vindt hier ook alle informatie om weer in te tekenen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en nieuw is dat vanaf 2023 uw bond ook kan intekenen voor onze bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

1. Risico’s burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en lichamelijk letsel (LL) betreffende activiteiten binnen verenigingsverband.

Deze risico’s zijn gedekt via de verenigingspolis van KonVIB en de kost van de verzekering is automatisch opgenomen in het lidgeld dat elk lid betaalt en elk lid is dus ook gedekt. Ook personen (niet-leden) die meewerken op een event van de imkersbond zijn gedekt (zgn. vrijwilligers). Onze polis is beschikbaar op onze website en kan daar door iedereen geconsulteerd worden.( TABBLAD : KonVIB en dan verzekering)
Alle bonden die aangesloten zijn bij de KonVIB vallen onder deze verzekering. Telkens als u als vereniging een activiteit organiseert waarbij vrijwilligers komen helpen moet het document “blanco lijst vrijwilligers” ingevuld worden.(Website TABBLAD ARCHIEF-DOWNLOADS) en mail het voor de aanvang van de activiteit door naar dirkensonja.awouters@telenet.be Dan zijn deze vrijwilligers gedekt.

2. Risico’s betreffende thuis of op verplaatsing imkeren en verkoop van honing.

KonVIB vzw biedt vanaf nu ook een verzekering aan die thuis of op verplaatsing imkeren dekt; en hierin is ook de dekking opgenomen van risico’s gerelateerd aan honingverkoop. Het gaat hier om een zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering die KonVIB vzw afsluit en elk lid kan daartoe intekenen. De kost ervan is 73 € per jaar. Leden maken zelf uit indien ze hiervoor willen inschrijven, het is dus niet verplicht. Deze polis is beschikbaar op onze website en kan daar door iedereen geconsulteerd worden.( TABBLAD ARCHIEF-DOWNLOADS)
Wenst u dit te doen schrijf dan VOOR 1 Mei 2022 het bedrag van 73€ over op de rek. nr. van KonVIB vzw (BE74 7330 0346 0607) met de vermelding van: VERZEKERING, uw naam en geboortedatum en eventueel ondernemingsnummer als u die bezit. Vanaf dan bent u automatisch gedekt. Een ondernemingsnummer hebben is geen voorwaarde om toe te treden. De verzekering voorziet een franchise tussen 175 en 1250 €.
Voor leden die deze verzekering niet bijkomend afsluiten, is de eigen familiale verzekering in te roepen bij problemen in verband met thuis imkeren. Controleer echter bij uw eigen familiale verzekering of ze deze risico’s dekt indien u ook honing verkoopt. Indien u honing verkoopt en de verzekering dekt dit niet dan kan de verzekering moeilijk doen bij iedere calamiteit waarin bijen betrokken zijn, ook al heeft dit niets met honing verkoop te maken. De ene maatschappij beweert schade aan derden door de imkeractiviteit niet meer te vergoeden vanaf de verkoop van 1 potje honing en andere verzekeringen doen dit vanaf 100 potjes. Er is eigenlijk een grijze zone en niemand zet iets op papier.
Risico’s in verband met honingverkoop vallen nooit onder uw familiale verzekering.

3. NIEUW ! Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Een andere verzekering slaat op de bestuursaansprakelijkheid van de bestuurders van verenigingen die het VZW statuut hebben. Dit is een nieuwe verzekering die we afgesloten hebben met ingang van 1/1/2022 en is op dit ogenblik van toepassing voor de KonVIB zelf en 4 plaatselijke verenigingen.
De verzekering “bestuurdersaansprakelijkheid” biedt bescherming tegen eisen ingesteld ten aanzien van de bestuurders die volgens de, Belgische of buitenlandse, wetgeving een leidinggevende, een vertegenwoordigende, controlerende of toezichthoudende functie vervullen binnen de vzw voor elke fout, nalatigheid, schending van de wettelijke verplichtingen,… begaan in het beheer van de vzw.
De polis van deze verzekering (Ethias) is terug te vinden op de website van de KonVIB onder het tabblad : ARCHIEF-DOWNLOADS
KonVIB stelt deze verzekering gratis ter beschikking aan de aangesloten bonden met vzw statuut. Wil u als bond aansluiten vanaf 1/1/2023 of wil u meer informatie, neem dan contact op met dirkensonja.awouters@telenet.be

Uw voorzitter,

Philip

Verslag bestuursvergadering van 7 maart 2022

Beste leden en sympathisanten,

Op 7 maart hadden we een bestuur overleg via teleconferentie. Samen met u zijn we blij dat het ook weer fysiek mag, maar nodeloze en dure verplaatsingen proberen we toch uit de weg te gaan.

Ik breng u graag op de hoogte van de besproken punten.

 • Vanaf heden zal het ingeven van leden enkel mogelijk zijn als ook de aantal volken wordt opgegeven. Dit is een noodzakelijke maatregel, omdat we het aantal bijenvolken per aangesloten lid aan de overheid moeten doorgeven. Op de AV in het najaar en in het maandblad van juni zal nogmaals meegedeeld worden dat alle lidgelden voor 2023 moeten binnen zijn voor eind december. Door de hoge kosten zal geen nazending meer plaatsvinden aan laatbetalers.
 • In 2023 zal Honeybee Valley marktonderzoek doen bij verschillende zaadmengsel leveranciers. Er werd ons de vraag gesteld vanuit een bedrijf om ook zaadmengsels te mogen leveren. Omdat we zeker willen zijn van de kwaliteit zal Dirk Awouters bij hen een mengsel bestellen om nog dit jaar uit te proberen. Wordt vervolgd !
 • Bedrijven die flyers met commerciële intentie willen meezenden met ons maandblad, zullen vanaf nu een herrekende vergoeding daarvoor moeten betalen, die conform is met deze van de adverteerders in ons maandblad zelf. Ria en Dirk zorgen hier voor een correcte prijszetting.
 • Om de communicatie tussen redactie en bestuur te kanaliseren, zal Erwin fungeren als spreekbuis van de redactie in het bestuur en omgekeerd. Ten belopen van april komt de redactieraad samen. We lanceren ook langs deze weg een oproep om de redactieraad te versterken met nieuwe leden.
 • Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheid om het aantal pagina’s in de verschillende edities flexibeler te maken, zodat de redactie autonoom kan beslissen om eventueel bijkomende bladzijden in te plannen (bv. 32 naar 36 blz), in functie van het aantal binnengekomen seizoensgebonden artikels. Vanaf heden zal ook het Vlaamse Departement Landbouw ons maandblad toegestuurd krijgen.
 • Een nieuwe maandblad realisatieplanning zal voorgesteld worden, zodat de drukker iets vroeger onze teksten krijgt; waardoor we het maandblad de eerste dag(en) van de maand in uw bus kunnen krijgen.
 • Ikzelf heb al enkele fijne gesprekken gehad met Mvr. Lapage van de scholing van het Vlaamse Departement Landbouw (NAVO). Mvr. Lapage heeft vanaf 1 januari de plaats ingenomen van Jean Steenberghen die vanaf heden kan genieten van een welverdiende pensionering. Ik wil bij deze Dhr. Steenberghen in ons aller naam bedanken voor de fijne jaren van samenwerking.
 • Erwin en ikzelf hebben ondertussen een audit gehad met E&Y die aangesteld werden om de aanslepend problemen binnen het toezicht comité VBP door te lichten. We hopen met u dat hun rapport de situatie mede zal deblokkeren, zodat sommige van de door ons aangebrachte projecten niet langer on hold blijven; en dat wij kunnen verder werken aan de thema’s die voor ons allemaal, en dus ook voor de ganse sector, belangrijk zijn.
 • Onze volgende Algemene Vergadering wordt voorbereid en zal doorgaan op 7 mei e.k. om 09.00h ten huize Sorghvliet te St-Niklaas. 
 • De imkers die getroffen werden door wateroverlast in 2021 zullen zo snel mogelijk volkjes bekomen zodat ze terug in de running komen.
 • De KonVIB adviesprijs voor honing zal op de volgende AV worden bepaald.
 • Dirk Awouters zal zeer binnenkort de aangepaste prijs kenbaar maken voor de aansprakelijkheidsverzekering 2022 – 2023.
 • Er werd beslist om onze website te voorzien van een link naar elke aangesloten regionale entiteit, en de activiteiten aldaar aan te kondigen en niet meer rechtstreeks op de KonVIB website. We verdelen daarmee de werkbelasting naar verschillende webmasters toe en we vermijden op deze manier ook dubbele en soms tegenstrijdige informatie op de verschillende platforms.

Uw voorzitter,

Philip

Het belang om uw contactgegevens door te geven.

Beste leden van konVIB, het is uiterst belangrijk voor ieder konVIB lid om uw emailadres en telefoonnummer kenbaar te maken aan de verantwoordelijke(n) van uw afdeling die toegang hebben tot de ledenadministratie om uw gegevens up to date te houden om volgende redenen:
 • Aangesloten konVIB leden met een emailadres kunnen een advertentie plaatsen in het luik vraag&aanbod op onze website, zo niet kan je alleen advertenties bekijken.
 • Aangesloten konVIB leden met een emailadres hebben vanaf 2020 de mogelijkheid om het konVIB maandblad ofwel fysiek, ofwel digitaal te kunnen lezen.
 • Bij het LIB is het voor cursisten noodzakelijk een emailadres te benutten daar de examens digitaal worden afgelegd.
 • Verdere programma’s die in de nabije toekomst zullen worden ontwikkeld hebben net zoals bv de konVIB ledenadministratie steeds een inlog nodig, (altijd inloggen met je emailadres)
 • konVIB leden zonder een email adres kunnen van konVIB geen e-mails ontvangen daar communicatie wordt gedaan door konVIB via email, noch gebeld worden per telefoon indien uw telefoonnummer onbekend is.
konVIB benut uw email adres of telefoon slechts enkel door te communiceren tussen konVIB en uzelf. konVIB zal nooit leden gegevens kenbaar maken aan derden onder eender welke vorm dan ook.
Dat staat trouwens in de verplichte GDPR wetgeving die konVIB moet naleven. U kan hiervoor het privacy beleid inkijken op onze website.
 
Voorzitter Philip Duts

Nu ook het maandblad voor bijleden

Bijleden kunnen vanaf nu ook het konVIB maandblad toegestuurd krijgen per post aan huis. Dat kost 12 Euro per jaar.

Bij interesse graag een email versturen naar ledenadministratie@konvib.be

 

De digitale versie van het maandblad

Het maandblad is vanaf nu ook leesbaar in digitale vorm voor onze leden. In de ledenadministratie kan voor ieder lid worden gekozen uit 3 opties :

Geen maandblad

ofwel

Maandblad fysiek ( per post aan huis )

ofwel

Maandblad digitaal ( u krijgt een login )

Diegenen die niet kunnen inloggen dienen dit te melden aan de cursus-verantwoordelijke die dan de verantwoordelijke van de ledenadministratie in kennis stelt, zodat dan een inlog wordt geactiveerd.

Precies daarom is het nodig dat een lid zijn/haar emailadres kenbaar maakt om het maandblad digitaal te kunnen lezen.

U kan hier inloggen met een emailadres en een paswoord.