Privacybeleid

Door bepaalde onderdelen van deze site of onze diensten te gebruiken, of door lid of bijlid te worden, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Wij verzamelen lidnummer, datum en tijd, en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website of je aan te sluiten als lid/bijlid accepteer je dit privacybeleid.

Welke rechten kan je uitoefenen op je bewaarde persoonsgegevens ?

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases of de ledenadministratie.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 werkdagen.

U kan deze rechten uitoefenen door contact met op te nemen met de gemachtigde van uw vereniging die in de ledenadministratie uw gegevens kan aanpassen of schrappen, ofwel door een email te versturen naar ledenadministratie@konvib.be

 

Zo verwerken we jouw gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Koninklijke Vlaamse Imkersbond (KonVIB) vzw. (Contactgegevens te vinden op de website)

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers; die ook de GDPR-regels naleven.

 • Koninklijke Vlaamse Imkersbond, wat betreft website en ledenadministratie. Website en ledenadministratie worden in eigen beheer ontwikkeld en onderhouden. Hier wordt wel samengewerkt met een externe IT service provider, alwaar we ook een verwerkingsovereenkomst mee afgesloten hebben.
 • Provinciale of regionale bonden en individuele plaatselijke imkersbonden wat de ledenadministratie betreft. Met deze partijen hebben we eveneens een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst afgesloten.
 • Drukkerij maandblad KonVIB vzw, wat betreft verdeling maandblad. Met deze gegevensverwerker heeft KonVIB vzw een overeenkomst om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. in gebruik. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen. U kan zich op elke individueel ontvangen nieuwsbrief uitschrijven. Enkel leden waarvan we een e-mail adres hebben en die zich niet uitgeschreven hebben, ontvangen nieuwsbrieven.

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn in het kader van (1) uw lidmaatschap, (2) de toezending van het maandblad, (3) uw toegang tot de nieuwsbrief of andere directe communicatie en (4) de opgave van het aantal bijenkasten, welk gegeven ons door de overheid gevraagd wordt in het kader van sectorgegevens Landbouw.

 • Lidnummer 
 • Aansluitingsmodaliteit (type lid, lokale bond, provincie of regionale entiteit) 
 • Naam, Voornaam 
 • Adres 
 • Telefoonnr.
 • E-mail
 • Aantal bijenvolken
 • Het FAVV nummer
 • Inschrijfdatum
 • Geboortejaar
 • Aangesloten sinds ..

Door lid of bijlid te worden of aan te geven dat u ons maandblad wil ontvangen buiten het lidmaatschap geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Waar en hoe lang worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw gegevens worden bijgehouden in de ledenadministratie, e-mail adreslijst wordt bijgehouden in Mailchimp (USA). Uitgezonderd deze USA Mailchimp e-mail adressenlijst worden geen gegevens buiten de EU gedeeld.

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om de bovenvermelde diensten te kunnen waarborgen. Maximaal 18 maanden na het uittreden als lid bij de KonVIB vzw worden uw gegevens vernietigd.

Gegevens van minderjarigen.

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

 • De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.
 • Iedereen die namens KonVIB vzw, provinciale of regionale entiteit of lokale imkersbond jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.
 • Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Alle medewerkers van KonVIB vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Cookies

 • Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit gebeurt anoniem.
 • Functionele cookies laten onze website beter werken. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.
 • Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

 • Op deze site kunnen deelknoppen staan voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.
 • Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

 • Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 18-05-2021

Als het misgaat …

 • We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
 • Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

 • Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan en we zoeken een oplossing.
 • Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacy commissie, Vlaamse Toezichtcommissie.