Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 103
Jaar: 2017
Maand: september
Auteur : FOD Volksgezondheid , Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

BEDRIJFSBEGELEIDING VOOR IMKERS

KB bedrijfsbegeleiding
Het KB betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase, is verschenen op 12 mei 2017 en werd van toepassing vanaf 22 mei. De imkers die dit wensen kunnen zich vanaf die datum aansluiten bij het systeem. Dit project dat opgericht werd door de FOD Volksgezondheid in overleg met de verenigingen van de bijenteelt en dierenartsenverenigingen zal legale toegang verschaffen tot een doeltreffende diergeneeskundige behandeling en een adequaat sanitair beheer van de ziekte. De varroase is door een geleidelijke verzwakking van de kolonies inderdaad een van de belangrijkste oorzaken van sterfte bij honingbijen. Deze mijt is voor het eerst waargenomen in België in 1984 en heeft zich sindsdien over het hele land verspreid.

Vrijwillige deelname
Om deel te nemen wijst de imker een erkende dierenarts, of een diergeneeskundige rechtspersoon, met interesse voor de bijengezondheid aan als dierenarts belast met de bijenbestandbegeleiding. Deze vrijwillige aanpak wordt concreet gemaakt door de ondertekening van een overeenkomst tussen de imker en de dierenarts. Deze benadering is gebaseerd op pragmatisme, vertrouwen en onderlinge samenwerking tussen imker en de dierenarts belast met de bijenbestandbegeleiding. Hoe sterker het aantal deelnemende imkers groeit, hoe meer de globale gezondheidstoestand van de bijen zal verbeteren op niveau van gans ons land. Het is in deze context dat Minister Borsus een budget van € 100.000 heeft vrijgemaakt voor de komende 2 jaar om financiële bijstand te verlenen aan de imkers die bij de eersten zijn om een bedrijfsbegeleidingsovereenkomst met een dierenarts te ondertekenen. De praktische modaliteiten van die financiële steun worden in de komende weken verder op punt gesteld door de FOD in overleg met de bijenteeltverenigingen.

Wat houdt de diergeneeskundige begeleiding bijen precies in?
De diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding bijen bestaat uit een evaluatiebezoek aan het bijenbestand door de dierenarts die een gedetailleerd verslag geeft over de gezondheidstoestand van de bijen. Hij stelt een diagnose en beveelt indien nodig een behandeling. Bovendien stelt hij een protocol voor de opvolging van de varroase op.
De bijendierenarts organiseert vervolgens infosessies om de sanitaire toestand van het bijenbestand op te volgen en te onderhouden door middel van advies, diagnose en geneesmiddelen afhankelijk van de ernst van het probleem.

Rechten en plichten van de imker
Om de juiste begeleiding te garanderen, moet de imker regelmatig aan de dierenarts informatie en waarnemingen doorgeven die van belang zijn of een impact hebben op de gezondheidstoestand van zijn bijenbestand ten aanzien van varroase.
Eens in de vier jaar dient de imker te zorgen voor de aanwezigheid van de bedrijfsbegeleidingsdierenarts om zijn bijenbestand te bezoeken. Het staat de imker uiteraard vrij om de bedrijfsbegeleidingsdierenarts ook in de tussentijd te consulteren.
De imker mag een voorraad geneesmiddelen tegen varroase bezitten en houdt hiervoor een geneesmiddelenregister bij. De voorraad geneesmiddelen tegen varroase is ondeelbaar en bevindt zich op de inrichting. De imker moet deze geneesmiddelen bewaren overeenkomstig de instructies van de dierenarts belast met de bijenbestandbegeleiding in een lokaal dat afgescheiden is van de bijen.
Tot slot dient de imker tijdens de infosessies alle nuttige informatie ten aanzien van varroase betreffende zijn bijenbestand aan de dierenarts belast met de bijenbestandbegeleiding te verstrekken.
Indien de imker een infosessie (tweemaal per jaar) niet kan bijwonen, neemt hij contact op met de dierenarts om vast te leggen of de infosessie moet ingehaald worden door een infosessie op een ander tijdstip of deze te vervangen door een bezoek aan het bijenbestand.
Er moet erop gewezen worden dat de imkers volgens het koninklijk besluit van 16 januari 2006 geregistreerd moeten zijn en bijgevolg moeten geregistreerd zijn alvorens in het systeem van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding stappen.

2017 36 1