Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 94
Jaar: 2008
Maand: maart
Auteurs: Andermatt BioVet GmbH
Vertaling: Alois Schotanus & Dries Laget

DIERGENEESKUNDIG MIDDEL TEGEN VARROA (*)

31.1-1
Verpakking met 2×5=10
THYMOVAR®-plaatjes

De werkzame stof

Thymol is een etherische olie, die – zoals zijn naam verraadt – van nature voorkomt in de tijmplant, maa die eveneens langs scheikundige weg kan geproduceerd worden.

Wanneer thymol in een bijenkast verdampt, worden de varroamijten die ermee in aanraking komen, gedood. Thymol dringt echter niet door tot inde gesloten broedcel Om effectief

31. 1-2
Thymol is enkel effectief tegen open broed
31.1-3
De plaatjes worden op de toplatten van de broedbakken gelegd.

 te zijn, moet thymol lang genoeg in het broednest aanwezig blijven, ten einde ook de mijten op de uit­lopende bijen te kunnen treffen.

Het product

THYMOVAR ® bestaat uit een textielplaatje dat gedrenkt is in de werkzame stof: thymol. Elk plaatje bevat 15 g thymol van levensmid­delenkwaliteit. Door de verdamping van het thymol in de geïmpregneerde plaatjes, ontstaan in de bijenkast luchtconcentraties die voor de varromijt giftig zijn, maar door de bijen nog goed verdragen worden. De behandeling met THYMOVAR® is zeer eenvoudig, tijdbesparend, effectief en zonder risico voor de imker.

Gebruik en dosering

Na de honingoogst de Thymovar­plaatjes op de broedramen leggen. Na drie à vier weken de plaatjes vervangen door nieuwe, en deze na drie à vier weken verwijderen.

Op een volk op één bak, legt men één (in twee gesneden) plaatje. Op een volk op twéé bakken: twee plaatjes. Zie tekening onder. Op een volk op Dadantromp: anderhalf plaatje.

Tijdstip van behandeling

Eerste behandeling: zo vroeg mogelijk na de honingoogst, in juni/juli.

Tweede behandeling onmiddellijk aansluitend op de eerste of ten laatste midden september.

Er moet broed aanwezig zijn in het volk (i.v.m. de temperatuur in de kast) en de bodem moet van onderen afgesloten zijn (bijv. met de varroaschuif). De dagtempera­tuur mag niet lager zijn dan 12°C en niet hoger dan 30°C. De beste werking geeft Thymovar® bij dag­temperaturen tussen 20 en 25°C. Thymovar ® is ook in het voorjaar werkzaam, indien aan de hiervoor vermelde voorwaarden (broed en temperatuur) voldaan is. Uiterlijk één week voor de plaatsing van de honingkamers, moet dan het product verwijderd worden. Maar het wordt aangeraden geen honing te oogsten bij in het voorjaar behandelde volken, aangezien thymol zich in de honing begeeft en de concentratie de smaakgrens kan overschrijden.

Effectiviteit

In optimale omstandigheden worden 85 tot 95% van de mijten gedood. Dit percentage is o.m. afhankelijk van de sterkte van het volk, van de weersomstandigheden en van de graad van de varroabelasting. Zo zal bij volken met een klein broednest het percentage gevoelig lager liggen, doordat een klein volk niet voldoende warmte kan genereren voor een optimale verdamping.

De plaatjes mogen niet afgedekt worden met een plasticfolie. Om de verdamping niet te belemmeren zal tussen plaatjes en afdek­folie/dekplank min 5 mm afstand aangehouden worden.

31. 1-4

Mogelijke neveneffecten

Het is mogelijk dat de bijen de honingvoorraden in de onmiddel­lijke nabijheid van de thymol­plaatjes omdragen. Om dezelfde reden kan het opnemen van inwinteringsvoedsel dat boven op de toplatten aangereikt wordt, achterwege blijven. Open broed in de onmiddellijke nabijheid van de plaatjes, kan eveneens door de bijen verwijderd worden; daarom is een min, afstand van 4 cm van de plaatjes tot het broednest, aan te bevelen.

Residuvorming 

31. 2-1
Thymovarplaatjes op min. 4cm van broednest

Na een Thymovar-behandeling kunnen resten thymol (residu’s) achterblijven in de honing en de was, maar deze worden snel afge­broken. Als Thymovar volgens de gebruiksaanwijzing en na de honingdracht aangewend wordt, komen er geen residus in de honing. Behandel nooit met Thymovar tijdens de honingdracht, want dan heeft de honing een te hoge thymolconcentratie.

Geïntegreerde aanpak

De aanwending van THYMOVAR® in het actieve seizoen in combinatie met OXUVAR ® in de broedloze periode (november – december), geeft een goed resultaat bij de bestrijding van de varroamijt.

Het gebruik van deze Biergenees­kundige middelen sluit geenszins de bestrijding uit d.m.v. bedrijfs­matige ingrepen (darrenvangraam, afleggers, kunstzwermen…).

Productinformatie

THYMOVAR

Werkzame stof: thymol Samenstelling: THYMOVAR® bestaat uit geïmpregneerde plaatjes die elk 15 g thymol van levensmiddelenkwaliteit bevatten Eén geïmpregneerd plaatje bevat 15 g werkzame stof, thymol + 5,8 g cellulose textielplaatje – afm.: 50 x 145 x 4,3 mm.

Aanwendingsgebied:

Behandeling van de varroase bij honingbijen (Apis mellifera) veroorzaakt door de varroamijt (Varroa destructor).

Tegenaanwijzigingen: Niet gebruiken bij dagtemperaturen boven 30° C.

Nevenwerkingen: De mogelijkheid bestaat dat de bijen de voedsel­voorraden in de onmiddellijke nabijheid van de plaatjes omdra­gen. Broed dat dichter dan 4 cm bij de plaatjes ligt, kan verwijderd worden door de bijen. Wanneer bij de behandeling de dagtemperatu­ren boven de 30° C stijgen, kan een lichte onrust in het bijenvolk optreden; ook een geringe sterfte van bijen en larven, kan zich dan voordoen. Bij gelijktijdige behandeling en voedering, kan de voedselopname teruglopen.

Een overdosering kan eveneens tot onrust in het volk leiden; dode bijen en larven kunnen dan aange­troffen worden voor de kast. Overtollige plaatjes moeten dan uit het volk verwijderd worden.

Wachttijd: honing – nul dagen. Het product niet aanwenden tijdens de drachtperiode. Geen behandelde raten slingeren in het voorjaar.

Voorzorgsmaatregelen:

– Opslag en bewaring:

– Het product buiten het bereik van kinderen bewaren.

– Opslag onder de 30° C

– Niet in de koelkast of diepvrie­zer bewaren.

– Beschutten tegen vorst en rechtstreeks zonlicht.

– Houdbaarheid:

-Na het openen van een zakje, moeten alle plaatjes meteen verbruikt worden.

– Het product niet meer gebrui­ken na de vervaldatum (zie rand van de verpakking)

– Afvoer: Diergeneesmiddelen waar­van men zich wil ontdoen, mogen niet afgevoerd worden via het cir­cuit van het gewone huishoudelijk afval. Ze mogen evenmin via de riolering afgevoerd of gedumpt worden in vijvers en/of water­lopen; THYMOVAR® kan gevaarlijk zijn voor vissen en in het water levende organismen.

Waarschuwing

Omwille van mogelijke contactder­matitis zoals prikkeling van de huid en de ogen, moet rechtstreeks contact met huid en ogen verme­den worden. Bij huidcontact de betrokken plek grondig met water en zeep wassen. Bij oogcontact de ogen onmiddellijk overvloedig met zuiver stromend water spoelen en onverwijld een dokter raadplegen. Bij het gebruik van diergeneeskun­dige middelen is de imker verplicht de gepaste beschermende kledij te dragen (handschoenen, bril….)

Apotheekptichtig product.:

Verkoop en distributie via apothe­ker, dierenarts of door Min. Landbouw / Volksgezondheid gemandateerde instanties

(*) Nota: Vrijblijvende informatie op basis van de gegevens verstrekt door de producent: Andermatt BioVet GmbH, Stahlstrasse 5, DE- 88339 Bad Waldsee

Zie ook de bijsluiter in de verpak­king en www.andermattbiovet.de/p/thymovar.phtml

(foto’s: Alois Schotanus)

Thymovarplaatjes op min. 4 cm van broednest.