Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 97
Jaar: 2011
Maand: Maart
Auteurs: Geert Top en Marc Rens

ANDERE KIJK OP BOMEN- EN BIJENZIEKTEN

Alles is energie en alles is frequentie. Dat is altijd zo geweest, hoewel we dat niet beseffen. Maar de situatie is de laatste jaren wel gigantisch veranderd.

Wij (mensen, bomen, dieren, …)1 leven dag en nacht tussen netwerken van – vaak storende – frequenties.

Zowel onder onze voeten: wateraders …, als boven onze hoofden: satellieten, gsm-masten, hoogspanningen, looptelefoons, draadloze verbindingen …

Deze netwerken trekken elkaar aan en activeren elkaar. De grote vector tussen netwerken onder de grond en in de lucht, is de gewone elektriciteit.
En die netwerken worden hoe langer hoe intenser.


Bijen en planten leggen het loodje

Bijen zijn supergevoelige insecten met eigen frequenties, eigen communicatiesystemen en een delicate immuniteit. Ook de bijen in de vrije natuur leggen tegenwoordig het loodje in onze verstedelijkte gebieden. Er wordt verwijtend gekeken naar diverse herbiciden, elektronische communicatiesystemen, mijtenaantastingen enz.

Dit zijn inderdaad allemaal storingen die accumulerend op elkaar inwerken en het bijenvolk verder verzwakken.Gevolg: zwakteparasieten als varroamijten duiken meer en meer op en richten grote ravages aan in de continu verzwakkende bijenvolken van bezorgde imkers.3 Hetzelfde probleem zien we ook bij de boomkwekerij en de tuinaanleg. Planten die vroeger onaantastbaar leken voor ziekten en plagen, zoals de haagbeuk (Carpinus) hebben nu veel meer last van o.m. mijtaantastingen en witziekte.

Dit zijn plagen waarvoor je twintig jaar geleden nooit moest behandelen. Onze machtige wilde kastanjes (Aesculus spp.) krijgen alle ziekten en plagen van Egypte over zich en nagenoeg alle boom- en haagsoorten hebben er de laatste jaren enkele typische ziekten bij gekregen. Boomkwekers telen bomen die na de definitieve uitplant vaak niet heruitlopen. Inderdaad planten die in gestoorde omstandigheden worden opgekweekt en in een gestoorde omgeving worden geplant, ondervinden problemen met het uitlopen in het voorjaar.

Ook latent aanwezige schimmelziekten zoals Verticillium, Phoma, Phomopsis en mijtaantastingen breken door, met veel sterfte tot gevolg. De jonge aanplant van bossen groeit zwak en veel planten en bomen raken bedolven onder de korstmossen en massa’s groene aanslag op knoppen, twijgen en takken. Wat is er eigenlijk aan de hand?

Overeenkomst in oorzaken van ziekten en sterfte

Bomen en bijen zijn levende antennes met een eigen optimale frequentie. Storende frequenties, vooral de door de mens gecreëerde elektronische communicatievormen, gaan interfereren op deze optimale frequentie. Dit zal verder het immuunsysteem degenereren en de ziektegevoeligheid verhogen. Als wij de storende frequenties kunnen neutraliseren bij boomteelt en bovendien, op geregelde tijdstippen, vitaliserende producten met opbouwende frequenties toedienen aan plant en bodem, dan geeft dat een heel ander beeld van groei en vitaliteit.

Als boomkwekerijen van: Taxus, Sorbus, Robinia, Tilia, Buxus, enz. gevrijwaard zijn van elektrosmog, zien we de planten opleven. Idem voor bomen die al jaren kwijnen of zeer laat uitlopen door de toenemende last die ze ondervinden van het conglomeraat van elektromagnetische storingen in hun directe omgeving.

Oplossingen

Een systeem dat al met veel succes door bepaalde imkers wordt toegepast (hun bijen worden elk jaar actiever!) en hoopgevend is voor de bijenvolken is:

1. Het gebruik van de EM-technologie in de leefomgeving van de bijen. EM staat voor Effectieve Microorganismen. Het is al behoorlijk gekend in (bio)landen tuinbouwmiddens, permacultuur, boomverzorging en viskwekerijen.

2. Het gebruik van Habeetat en Beetricious waarvan je info terug kunt vinden op de sites www.buckfastlab.com en www.habeetat.eu. Het EM-principe moet je toepassen op de vliegplank, in de bijenkasten en ook in de waterplassen of vijvers waar de bijen gewoonlijk gaan drinken.

3. Door de directe omgeving van de tuin te ontstoren van schadelijke vormen van elektrosmog wordt het verhaal nog meer compleet. Hierdoor zal de eigen antennefunctie van bomen en hagen zich ook kunnen herstellen.

4. Als men bovendien geregeld vitaliserende producten toepast op bodem en gewas, zoals Oenosan en EM-A/ Microferm, wordt het energetisch niveau

gaandeweg verhoogd in de hele omgeving. Het immuunsysteem van de aanwezige bomen en hagen kan zich weer opbouwen waardoor ziekten en plagen gereduceerd worden. Er wordt opnieuw groei gecreëerd en de korstmossen verminderen.
Al deze vitaliserende spuitproducten voor boom en tuin mag je toepassen ’s morgens vroeg en bij wijze van spreken in je zwembroek.

Dat kan zonder handschoenen of spuitmaskers, wel een propere (rug)spuit gebruiken zonder residuen van biociden. Bovenstaande punten zijn compatibel met het Entiprincipe voor bijen of het systeem van corrigerende frequenties op dragers die gemonteerd worden rond de bijenkasten. Bomen en bijen zijn altijd receptief voor hulp. Ontstoren en de vitaliserende middelen toepassen, kan ook ’s winters, want dan is hun antennefunctie ook actief. Als de leefomgeving van bomen en bijen wordt ontstoord en vitaliserende producten worden toegediend (punt 1, 2 en 4) dan komen zij terug vanuit hun afbraakscenario’s en kunnen zij terug bouwen aan een eigen immuniteit.

Heksenketel

Als onze nationale en/of lokale overheden beslissen om nog meer hotspots te installeren in steden en gemeenten, dan voegen zij daardoor nog een grote vector/activator toe aan de heksenketel van frequenties met hun storingen.

Is het dan verwonderlijk dat de algemene aandacht in scholen elk jaar daalt, dat dieren en mensen agressiever worden, dat massa’s scholieren tijdens de schoolpauze hun pilletje Rilatine moeten innemen, dat mensen slecht slapen, en dat inderdaad de bijen verdwijnen en de bomen stelselmatig wegkwijnen?

Zijn we inderdaad ziende blind voor de gevolgen van die storingen op het leven in en rondom ons? We hopen dat dit artikel een ander begin wordt. Immers: bomen en bijen tonen ons hoe wij nu leven.

Twee websites die ingaan op de problematiek van storingen voor mensen, dieren, planten/bomen en bijen zijn: www. wateraders.be en www.embo-tree.eu

Bron: http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php

Info i.v.m. bijen: ‘Mobile phone towers a threat to honey bees: study’ en ‘Les antennes relais de téléphones mobiles sont une menace pour les abeilles: étude’.

Zie Maandblad december 2010, ‘Enti-benadering’, pag. 21.