Beste leden en sympathisanten,

Het was voor de bestuursleden een hele opluchting om elkaar na de lange COVID periode terug fysiek te ontmoeten. Afgelopen dinsdag zaten we terug samen in St-Niklaas.

Er is overleg geweest met onze redactieraad op 25 september jl. in verband met het opstarten van een digitaal maandblad. Het maandblad zal inhoudelijk intensief verder uitgebouwd worden en er zal mogelijkheid gegeven worden om ook het maandblad enkel in digitale vorm te lezen. De oorspronkelijke bedoeling van de digitale versie is niet enkel kostenbesparing op logistiek gebied, maar vooral ook omdat we als vereniging actief willen meewerken aan een beter milieu en leden die hierom expliciet  vragen tegemoet willen komen. Iemand die ook de digitale versie wil zal dit kunnen aanvragen. Maandblad toegang voor beginnende cursisten en nazendingen zullen enkel digitaal kunnen gebeuren. Een zogenaamd digitaal maandblad zal enkel te lezen zijn online, dus zelfs niet te downloaden. De toegang tot het systeem wordt adequaat afgezekerd via een dubbele authenticatie.

Lezers vragen om niet al te veel zeer wetenschappelijke artikels te publiceren; en artikels te beperken tot max. drie A4 bladzijden. De redactieraad zal dit opnemen met de betrokken auteurs. De redactieraad is onafhankelijk en kan het maandblad invullen zonder inspraak van wie dan ook. De redactieraad moet er wel over waken dat publicaties evenredig qua inhoud en ideologie ingevuld worden en dat de normen en de waarden van de vereniging gerespecteerd blijven. Hierbij moet het ook duidelijk zijn dat de redactie nooit verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van een artikel. Daar is en blijft de auteur verantwoordelijk voor.

Ook wordt er in een nauwer contact met het bestuur voorzien en via deze weg wil ik de redactie nogmaals bedanken voor hun harde inzet om u een mooi en aangenaam maandblad te bezorgen.

Wat het Vlaams Bijenteelt Programma (VBP)  betreft, zullen we tijdens de er aankomende Algemene Vergadering (AV) met de afgevaardigden door alle onderdelen ervan gaan, waarna we via deze weg alle informatie ook met jullie zullen delen.

Momenteel zijn de projecten van de bevruchtingsstations en Darwiniaanse selectie on holt gezet omdat de voorzitter van ZwarteBij.org niet akkoord was en is met de opzet en de communicatie errond. Er werd hiervoor op 28 september jl. een speciale vergadering geregeld in Gent waarbij de daar bereikte conclusies achteraf per mail toch weer in vraag werden gesteld.

We gaan de AV voorstellen om de lidgelden te behouden. 30€ ( België), 40€ ( EU buitenland) en 50€ voor niet EU buitenland. Gebaseerd op een tussentijdse winst/verliesrekening van de vzw zal het bestuur aan de AV ook een voorstel doen om van het lidgeld verhoudingsgewijs een groter deel in de lokale vereniging te houden, teneinde de lokale werking te maximaliseren. Ook de vraag rond een KonVIB advies inzake honingprijs zal door de AV worden behandeld.

De imkers die zich gemeld hebben met schade door de wateroverlast zullen via KonVIB aan nieuwe volken worden geholpen. De volken zijn afkomstig van enkele imkers die bereid waren om een gans volk of enkele afleggers af te staan.

Ook werd de AV van 20 november e.k. verder voorbereid. Het een buitengewone AV daar statuten dienen aangepast, omwille van het gewijzigde Wetboek Verenigingen en Vennootschappen (WVV), de toetreding van de Antwerpse provinciale afdeling APIF en de toetreding van VNIF. Bovendien onderhouden we ook verder een goede relatie met onze AVI-contacten.

APIF vzw heeft het erg druk wegens de toetreding van heel veel leden en plaatselijke afdelingen in de Antwerpse regio.

Volgende week zullen alle scholingsverantwoordelijken samen zitten om ook de scholing van elke entiteit te synchroniseren. De cursus “nieuwe imker” zal op een digitaal platform worden geplaatst die kan geraadpleegd worden door de verantwoordelijken. Vanaf nu zal deze cursus over gans het Vlaams gedeelte worden gegeven. De cursus bestaat uit een handboek en ondersteunend didactisch materiaal en is gebaseerd op de eindtermen opgesteld in 2019-2020 binnen PC Bijen. Bij deze wil ik alle lesgevers, imkers en andere personen bedanken die aan deze oefening mee hebben gewerkt.

Op 13 November e.k. zal de Praktijk dag Bijen doorgaan, ook een initiatief vanuit PC Bijen. De agenda ervan is, ondanks herhaaldelijke vraag, nog niet beschikbaar maar sturen we, zo snel als hij er is, door.

 

1. B-GOOD bevraging Honeybee Valley

B-GOOD is een project gefinancierd door de Europese Unie dat de gezondheid en duurzaamheid van de bijenhouderij bestudeert. De onderzoekers wensen meer inzicht te verwerven in de houding van imkers tegenover bijenteeltpraktijken, hun omgeving, bijengezondheid en de economische impact van het bijenhouden.
B-GOOD organiseert daarom een enquête onder imkers in meerdere Europese landen, waaronder ook België. De enquête is beschikbaar in verschillende talen zodat u aan de studie kunt deelnemen in de taal die uw voorkeur geniet. De onderzoekers rekenen op een massale respons onder imkers en nodigen hierbij ook u uit om deel te nemen. Want België kan in deze internationale studie niet ontbreken. De resultaten zullen begin 2022 beschikbaar zijn en met jullie gedeeld worden. Informatie over de studie en de link om deel te nemen aan de enquête zijn hier te vinden: https://bgoodwp4.ugent.be/

2. Praktijkdag Bijen seminar – PC Bijen

Zoals in mededeling 11 van gisteren reeds aangekondigd, gaat dit seminar door op 13 november e.k. Hier kan u het volledige programma vinden, alsook de inschrijvings- en deelnamemodaliteiten: https://lv.vlaanderen.be/nl/webinar-praktijkdag-bijen-najaar-2021

Bij deze hoop ik u voldoende op de hoogte te hebben gebracht over onze samenkomst. Ik wil meegeven dat we hebben afgesproken om ook nog te vergaderen via meeting (pc) om zowel tijd als kosten te besparen.

Uw voorzitter

Philip